LOGO VNBET
XIX. Phm Thánh Ðo
 
(I-X) (189-198)
 
(Như kinh trên. Các đề kinh khác như sau: Thánh đạo và phi Thánh đạo, Hắc đạo và bạch đạo. Diệu pháp, phi diệu pháp. Chân nhân pháp, phi chân nhân pháp. Cần làm cho sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi. Cần phải thân cận. Cần phải tu tập. Cần phải làm cho sung mãn. Cần phải ức niệm... Cần phải cảnh giác ngộ (191, Diệu pháp). (192) Chân nhân pháp... (198) Cần phải chứng ngộ...).
 
XX. Phm Các Hng Người
 
(I) (199) Không Nên Thân Cn
 
(Giống như phẩm XVI, kinh 155, 156-166 không nên thân cận...).

* Trang 724 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập II