LOGO VNBET
XV. Phm Thánh Ðo
 
(I) (145) Thánh và Phi Thánh 
(Như kinh trước, chỉ đổi Thánh đạo và phi Thánh đạo). 
(II) (146) Bch Ðo và Hc Ð
(Như kinh trước, chỉ đổi bạch đạo và hắc đạo)
(III) (147) Diu Pháp và Phi Diu Pháp 
(Như kinh trước, chỉ đổi diệu pháp và phi diệu pháp)
(IV) (148) Chân Nhân Pháp, Phi Chân Nhân pháp 
(Như kinh trước, chỉ đổi chân nhân pháp và phi chân nhân pháp). 
(V) (149) Cn Khi Lên và Không Cn Khi Lên 
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần khởi lên và không cần khởi lên). 
(VI) (150) Cn Phi Thc Hhin và Không cn Phi Thc Hi
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải thực hiện và không cần phải thực hiện). 
(VII) (151) Cn Phi Tu Tp Và Không Cn Phi Tu T
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải tu tập và không cần phải tu tập). 
(VIII) (152) Cn Phi Làm Sung Mãn và Không Cn Phi Làm Sung Mãn
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn).

* Trang 706 *
device

(IX) (153) Cn Phi Nh và Không Cn Phi Nh
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải nhớ và không cần phải nhớ). 
(X) (154) Cn Phi Chng Ng và Không Cn Phi Chng Ng
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ).

* Trang 707 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập II