LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH
TĂNG NHẤT A-HÀM

TẬP III

Số thứ tự 27
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
-2005-

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

                 HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO,
                        PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
                     ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
________________________________________________________
CHỨNG MINH:  Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
- Chủ tịch                  :   Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
- Phó Chủ tịch         :   Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
- Phó Chủ tịch         :   Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
- Phó Chủ tịch         :   Hòa thượng THÍCH ĐỒNG MINH
- Phó Chủ tịch         :   Hòa thượng THÍCH TRÍ QUANG
- Phó Chủ tịch         :   Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
                                           (Kiêm TB In ấn)
- Phó Chủ tịch         :   Giáo sư MINH CHI
- Phó Chủ tịch         :   Giáo sư  LÊ MẠNH THÁT
                                            (Kiêm TB. Thư Ký)
- TB Tài Chánh       :    Thượng tọa THÍCH TỪ GIANG
- Phó Thư Ký           :    Đại đức THÍCH TÂM ĐỨC
- Phó Thư Ký           :    Đại đức THÍCH NHẬT TỪ
- Thủ quỹ                  :   Sư cô TN  HUỆ HẠNH

 

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device
Việt dịch : Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Hiệu đính: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tăng Nhất A-Hàm - Tập III