LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 2

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Có Sàng Tọa

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Tư

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Có Con Voi

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Có Chiếc Thuyền

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Có Ngọn Đèn

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Do Cúng Mè

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Trinh Phụ

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười hai: Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười ba: Lâu Đài Của Nàng Dâu

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười bốn: Lâu Đài Nàng Dâu Thứ Hai

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười lăm: Lâu Đài Của Uttrà

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười sáu: Lâu Đài Của Sirimà

Phẩm I. Lâu Đài Nữ Giới - Chuyện thứ mười bảy: Lâu Đài Của Kesakàri

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Của Nữ Tỳ

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Của Lakhumà

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Người Cho Cơm Cháy

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Của Nàng Chiên-Đà-La

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Của Sonadinnà

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Của Uposatha

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ tám và chín: Lâu Đài Của Niddà Và Suniddà

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Của Người Nữ Thí Chủ

Phẩm II. Cittalatà - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ Thứ Hai

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Huy Hoàng

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Do Cúng Mía

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Có Chiếc Trường Kỷ

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Của Latà

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Của Guttila

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Rực Rỡ

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Của Sesavati

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Của Mallikà

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Của Visàlakkhi

Phẩm III. Pàricchattaka - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Cây San Hô

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Đỏ Sẫm

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Sáng Chói

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Trên Con Voi

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Alomà

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Gạo

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Tinh Xá

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Bốn Nữ Nhân

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Vườn Xoài

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Hoàng Kim

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Do Cúng Mía

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ

Phẩm IV. Đỏ Sẫm - Chuyện thứ mười hai: Lâu Đài Của Rajjumàlà

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Tiên Nhái

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Của Revati

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Của Chatta

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Cua

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Của Người Giữ Cửa

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đức Thiện Sự

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Do Cúng Cây Kim

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Con Voi

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Con Voi Thứ Hai

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ mười hai: Lâu Đài Con Voi Thứ Ba

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ mười ba: Lâu Đài Có Cỗ Xe Nhỏ

Phẩm V. Đại Xa - Chuyện thứ mười bốn: Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Gia Chủ

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Của Người Cúng Chỗ Cư Trú

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Của Người Cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai

Phẩm VI. Pàyasi - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Của Uttara

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Cittalatà

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ hai: Lâu Đài Nandana

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ ba: Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ tư: Lâu Đài Bằng Vàng

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ năm: Lâu Đài Vườn Xoài

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ sáu: Lâu Đài Của Người Chăn Bò

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ bảy: Lâu Đài Của Kanthaka (Ngựa Kiền Trắc)

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ tám: Lâu Đài Có Nhiều Màu Sắc

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ chín: Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ mười: Lâu Đài Của Serissaka

Phẩm VII. Sunikkhitta - Chuyện thứ mười một: Lâu Đài Của Sunikkhitta

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Thí Dụ Phước Điền

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Con Lợn Rừng

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Ngạ Quỷ Có Mồm Hôi Thối

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Đứa Bé

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Con Bò

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Nữ Nhân Sói Đầu

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Con Voi

Phẩm I. Phẩm Con Rắn - Chuyện Con Rắn

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Mattà

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Mattakundalì

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Đại Vương Kanha

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Ankura

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Mẹ Của Uttara

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Cuộn Chỉ

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Nữ Quỷ Ở Hồ Kannamunda

Phẩm II. Phẩm Ubbarì - Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Không Chìm Trong Nước

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Rơm Trấu

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Chàng Trai

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Người Săn Nai

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối

Phẩm III. Tiểu Phẩm - Chuyện Khinh Khi Xá Lợi

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Vua Ambasakkhara

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Serìssaka

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Quỷ Thần Nandaka

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Ngạ Quỷ Revàti

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Cây Mía

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Các Vương Tử

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Vị Vương Tử

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Bầy Ngạ Quỷ

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Ngạ Quỷ Thảnh Pàtaliputta

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Các Trái Xoài

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Trục Xe Và Cây Gỗ

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Thu Góp Tài Sản

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú

Phẩm IV. Đại Phẩm - Chuyện Sáu Vạn Cái Búa

Kinh Tiểu Bộ 2