LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập II

Mục Lục

Chuyện Ngạ Quỷ

Chuyện Ngạ Quỷ - Phẩm I: Phẩm Con Rắn

Phẩm II.a: Phẩm Ubbari

Phẩm II. b: Phẩm Ubbari

Phẩm III: Tiểu Phẩm

Phẩm IV. a: Đại Phẩm

Phẩm IV. b: Đại Phẩm (Tiếp Theo)

Trưởng Lão Tăng Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương I: Một Kệ

Chương II: Hai Kệ

Chương III: Phẩm Ba Kệ

Chương IV: Phẩm Bốn Kệ

Chương V: Phẩm Năm Kệ

Chương VI: Phẩm Sáu Kệ

Chương VII: Phẩm Bảy Kệ

Chương VIII: Phẩm Tám Kệ

Chương IX: Phẩm Chín Kệ

Chương X: Phẩm Mười Kệ

Chương XI: Phẩm Mười Một Kệ

Chương XII: Phẩm Mười Hai Kệ

Chương XIII: Phẩm Mười Ba Kệ

Chương XIV: Phẩm Mười Bốn Kệ

Chương XV: Phẩm Mười Sáu Kệ

Chương XVI: Phẩm Hai Mươi Kệ

Chương XVII: Phẩm Ba Mươi Kệ

Chương XVIII: Phẩm Bốn Mươi Kệ

Chương XIX: Phẩm Năm Mươi Kệ

Chương XX: Phẩm Sáu Mươi Kệ

Chương XXI: Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ ( Đại Tập)

Trưởng Lão Ni Kệ

Trưỡng Lão Ni Kệ - Phẩm I: Tập Một Kệ

Phẩm Hai: Tập Hai Kệ

Phẩm Ba: Tập Ba Kệ

Phẩm Bốn: Tập Bốn Kệ

Phẩm V: Tập Năm Kệ

Phẩm VI: Tập Sáu Kệ

Phẩm VII: Tập Bảy Kệ

Phẩm VIII: Tập Tám Kệ

Phẩm IX: Tập Chín Kệ

Phẩm X: Tập Mười Kệ

Phẩm XI: Tập Mười Hai Kệ

Phẩm XII: Tập Mười Sáu Kệ

Phẩm XIII: Tập Hai Mươi Kệ

Phẩm XIV: Tập Ba Mươi Kệ

Phẩm XV: Tập Bốn Mươi Kệ

Phẩm XVI: Đại Phẩm

Chú Dẫn

Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập II