LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

 
 
KINH TIỂU BỘ
Khuddaka Nikāya
 
Nguyên bản:
Pāli
Việt dịch:
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN
 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2559 – DL.2015

* Trang 5 *
device
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
device

                                   HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
_____________________________________________________

 
1. Hòa Thượng THÍCH PHỔ TUỆ
2. Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH
3. Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
4. Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
5. Hòa thượng THÍCH HIẾN PHÁP
6.  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
___________________________________________
                  Chủ Tịch
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
 
                   Tổng thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
 
                    Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Hòa thượng THÍCH NGUYÊN GIÁC
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC CẨN

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

Mục Lục
 
CHUYỆN TIỀN THÂN........................................................................................................................... 21
            CHƯƠNG MỘT........................................................................................................................... 21
                        PHẨM  APAṇṇaka.......................................................................................................... 21
                                    1.CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG..................................................................... 21
                                    2.CHUYỆN BÃI SA MẠC.................................................................................. 32
                                    3.CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ....................................................................... 36
                                    4.CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ.......................................................................... 40
                                    5.CHUYỆN ĐẤU GẠO....................................................................................... 51
                                    6.CHUYỆN THIÊN PHÁP.................................................................................. 55
                                    7.CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI......................................................................... 60
                                    8.CHUYỆN VUA Gāmaṇi.................................................................................. 63
                                    9.CHUYỆN VUA Makhādeva............................................................................. 64
                                    10.CHUYỆN TRƯỞNG LÃO sukha vihāri......................................................... 66
                        PHẨM GIỚI...................................................................................................................... 69
                                    11.CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH............................................................... 69
                                    12.CHUYÊN CON NAI CÂY ĐA...................................................................... 72
                                    13.CHUYỆN MŨI TÊN....................................................................................... 80
                                    14.CHUYỆN CON NAI GIÓ............................................................................... 82
                                    15.CHUYỆN CON NAI Kharādiya..................................................................... 86
                                    16.CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ........................................................... 88
                                    17.CHUYỆN GIÓ THÔI...................................................................................... 92
                                    18.CHUYỆN ĐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT.................................................... 94
                                    19.CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI................................................................. 97
                                    20.CHUYỆN HỒ naḷakapāna............................................................................. 99
                        PHẨM kuruṅga.............................................................................................................. 102
                                    21.CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG............................................................ 102
                                    22.CHUYỆN CON CHÓ................................................................................... 104
                                    23.CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG................................................. 108
                                    24.CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT................................................................ 111
                                    25.CHUYỆN BẾN TẮM.................................................................................... 113
                                    26.CHUYỆN CON VOI mahiḷāmukha............................................................. 118
                                    27.CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT............................................................ 122
                                    28.CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ      125

* Trang 11 *
device

29.CHUYỆN CON BÒ ĐEN................................................................................................................. 128
                                    30.CHUYỆN CON HEO MUNIKA.................................................................. 131
                        PHẨM Kulāvaka............................................................................................................. 133
                                    31.CHUYỆN TỔ CHIM CON........................................................................... 133
                                    32.CHUYỆN MÚA CA...................................................................................... 142
                                    33.CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP....................................................................... 145
                                    34.CHUYỆN CON CÁ...................................................................................... 148
                                    35.CHUYỆN CON CHIM CÚT........................................................................ 150
                                    36.CHUYỆN CON CHIM.................................................................................. 154
                                    37.CHUYỆN CON CHIM TRĨ.......................................................................... 156
                                    38.CHUYỆN CON CÒ...................................................................................... 160
                                    39.CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA............................................................ 165
                                    40.CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO....................................................... 168
                        PHẨM LỢI ÁI................................................................................................................. 177
                                    41.CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA.......................................................... 177
                                    42.CHUYỆN CHIM BỒ CÂU........................................................................... 185
                                    43.CHUYỆN CON RĂN TRE........................................................................... 189
                                    44.CHUYỆN CON MUỖI................................................................................. 191
                                    45.CHUYỆN NỮ TỲ rohiṇī.............................................................................. 194
                                    46.CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN ................................................................ 196
                                    47.CHUYỆN RƯỢU MẠNH............................................................................. 199
                                    48.CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA ...................................................... 201
                                    49.CHUYỆN CÁC VÌ SAO............................................................................... 205
                                    50.CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ.................................................................. 208
                        PHẨM āsiṃa................................................................................................................... 211
                                    51.CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC................................................................. 211
                                    52.CHUYỆN TIỂU JANAKA........................................................................... 218
                                    53.CHUYỆN BÌNH RƯỢU ĐẦY..................................................................... 219
                                    54.CHUYỆN TRÁI CÂY................................................................................... 221
                                    55.CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ............................................................................. 224
                                    56.CHUYỆN KHỐI VÀNG............................................................................... 228
                                    57.CHUYỆN KHỈ CHÚA.................................................................................. 231
                                    58.CHUYỆN BA PHÁP..................................................................................... 234
                                    59.CHUYỆN TIẾNG TRỐNG.......................................................................... 237
                                    60.CHUYỆN THỐI TÙ VÀ............................................................................... 239
                        PHẨM NỮ NHÂN......................................................................................................... 240
                                    61.CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU................................................................ 240
                                    62.CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG  ...........................................  240

* Trang 12 *
device

63.CHUYỆN HIỀN SỈ CHÀ LÀ............................................................................................................ 248
                                    64.CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU............................................................. 252
                                    65.CHUYỆN NỖI BẤT MÃN........................................................................... 255
                                    66.CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM............................................................ 257
                                    67.CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ.................................................. 262
                                    68.CHUYỆN THÀNH sāketa............................................................................. 265
                                    69.CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ĐỘC.................................................... 267
                                    70.CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC............................................................... 269
                        PHẨM varaṇa................................................................................................................. 273
                                    71.CHUYỆN CÂY varaṇa................................................................................. 273
                                    72.CHUYỆN TƯỢNG TRƯNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH................................. 277
                                    73.CHUYỆN ĐÚNG VẬY CHĂNG?.............................................................. 281
                                    74.CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG..................................................................... 287
                                    75.CHUYỆN CON CÁ...................................................................................... 290
                                    76.CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI.......................................................... 293
                                    77.CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN..................................................................... 296
                                    78.CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ illīsa................................................................... 310
                                    79.CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO............................................................ 321
                                    80.CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT bhīmasena.................................................... 323
                        PHẨM apāyimha............................................................................................................. 328
                                    81.CHUYỆN UỐNG RƯỢU............................................................................. 328
                                    82.CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA........................................................... 332
                                    83.CHUYỆN ĐIỀM XUI XẺO.......................................................................... 333
                                    84.CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC.......................................................... 336
                                    85.CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ...................................................................... 338
                                    86.CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC........................................................... 340
                                    87.CHUYỆN ĐIỀM LÀNH DỮ........................................................................ 343
                                    88.CHUYỆN CON BÒ sārambha...................................................................... 347
                                    89.CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO............................................................................. 348
                                    90.CHUYỆN KẺ VONG ÂN............................................................................ 351
                        PHẨM LITTA................................................................................................................. 354
                                    91.CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ĐỘC...................................................... 354
                                    92.CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT........................................................................... 356
                                    93.CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI........................................................ 364
                                    94.CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG................................................................... 366
                                    95.CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN............................................................. 368
                                    96.CHUYỆN BÁT ĐẦU.................................................................................... 370
                                    97.CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN ............................................................. 377

* Trang 13 *
device

98.CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO..................................................................................... 380
                                    99.CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU..................................................... 383
                                    100.CHUYỆN SẮC THÂN BẮT LẠC............................................................. 386
                        PHẨM PAROSATA....................................................................................................... 389
                                    101.CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU.................................................... 389
                                    102.CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU................................................................... 390
                                    103.CHUYỆN KẺ THÙ..................................................................................... 392
                                    104.CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA................................................... 394
                                    105.CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT................................................................. 395
                                    106.CHUYỆN MÚC NƯỚC.............................................................................. 397
                                    107.CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ....................................................................... 399
                                    108.CHUYỆN LẠ KỲ........................................................................................ 402
                                    109.CHUYỆN BÁNH BỘT TRÂU ĐỎ............................................................ 404
                                    110.CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ............................................. 406
                        PHẨM Haṃsa................................................................................................................. 407
                                    111.CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA...................................................... 407
                                    112.CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ............................... 407
                                    113.CHUYÊN CON CHÓ RỪNG..................................................................... 408
                                    114.CHUYÊN CON CÁ NGHĨ VỪA............................................................... 411
                                    115.CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI.................................................................. 413
                                    116.CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO................................................................. 416
                                    117.CHUYỆN CHIM ĐA ĐA........................................................................... 418
                                    118.CHUYỆN CHIM CUN CÚT...................................................................... 420
                                    119.CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI........................................................ 424
                                    120.CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC............................................... 426
                        PHẨM kusanāḷi............................................................................................................. 431
                                    121.CHUYỆN THÂN CÂY CÓ KUSA............................................................ 431
                                    122.CHUYỆN KẺ NGU.................................................................................... 434
                                    123.CHUYỆN CÁI CÁN CÀY......................................................................... 438
                                    124.CHUYỆN TRÁI XOÀI............................................................................... 442
                                    125.CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ kaṭāhaka......................................................... 452
                                    126.CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM................................................................ 448
                                    127.CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ kalaṇḍuka....................................................... 452
                                    128.CHUYỆN CON MÈO................................................................................. 454
                                    129.CHUYỆN KẺ THỜ LỬA............................................................................ 456
                                    130.CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA..................................................... 458
                        PHẨM Asampadāna........................................................................................................ 461
                                    131.CHUYỆN KẺ VONG ÂN ...........................................................................   461

* Trang 14 *
device

                                    132.CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC....................................................................... 466
                                    133.CHUYỆN LỬA CHÁY............................................................................... 468
                                    134.CHUYỆN THIỀN QUÁN........................................................................... 470
                                    135.CHUYỆN NGUYỆT QUANG................................................................... 471
                                    136.CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG................................................................. 472
                                    137.CHUYỆN CON MÈO................................................................................. 475
                                    138.CHUYỆN CON CẮC KÈ........................................................................... 479
                                    139.CHUYỆN CẢ HAI MẶT THẤT BẠI........................................................ 481
                                    140.CHUYÊN CON QUẠ................................................................................. 483
                                    142.CHUYỆN CON CHÓ RỪNG..................................................................... 488
                                    143.CHUYỆN CHIẾU SÁNG NHƯ MẶT TRỜI............................................. 490
                                    144.CHUYỆN CÁI ĐUÔI BÒ........................................................................... 493
                                    145.CHUYỆN CON VẸT rādha........................................................................ 495
                                    146.CHUYỆN CON QUẠ................................................................................. 497
                                    147.CHUYỆN ÁO VẢI MÀU ĐỎ.................................................................... 500
                                    148.CHUYỆN CON CHÓ RỪNG..................................................................... 503
                                    149.CHUYỆN CÂY MỘT LÁ........................................................................... 507
                                    150.CHUYỆN THANH NIÊN sañjīva.............................................................. 512
            CHƯƠNG HAI. HAI BÀI KỆ................................................................................................... 516
                        PHẨM Daḷha................................................................................................................. 516
                                    151.CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA..................................................... 516
                                    152.CHUYỆN CON CHÓ RỪNG..................................................................... 520
                                    153.CHUYỆN CON HEO RỪNG..................................................................... 524
                                    154.CHUYỆN CON RẮN................................................................................. 527
                                    155.CHUYỆN NHẢY MŨI............................................................................... 530
                                    156.CHUYỆN HOÀNG TỬ CÓ TÂM THÂU PHỤC..................................... 534
                                    157.CHUYỆN CÔNG ĐỨC.............................................................................. 539
                                    158.CHUYỆN CON NGỰA SUHANU............................................................ 545
                                    159.CHUYỆN CON CÔNG.............................................................................. 548
                                    160.CHUYỆN CON NGÕNG XANH SẨM.................................................... 553
                        PHẨM SATHAVA......................................................................................................... 556
                                    161.CHUYỆN ẨN SĨ Indasamānagotta.............................................................. 556
                                    162.CHUYỆN MỐI THÂN GIAO.................................................................... 559
                                    163.CHUYỆN VUA Susīma.............................................................................. 561
                                    164.CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU..................................................................... 566
                                    165.CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG............................................................... 569
                                    166.CHUYỆN BÀ-LA-MÔN upasāḷha............................................................ 571
                                    167.CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI.................................................... 574

* Trang 15 *
device

168.CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU......................................................................................................... 576
                                    169.CHUYỆN ĐẠO SƯ ARAKA..................................................................... 579
                                    170.CHUYỆN CON KỲ NHÔNG.................................................................... 580
                        PHẨM THIỆN PHÁP..................................................................................................... 581
                                    171.CHUYỆN THIỆN PHÁP............................................................................ 581
                                    172.CHUYỆN NÚI DADARA.......................................................................... 584
                                    173.CHUYỆN CON VƯỢN.............................................................................. 587
                                    174.CHUYỆN CON VƯỢN LỪA DỐI............................................................. 589
                                    175.CHUYỆN ĐẢNH LẼ MẶT TRỜI.............................................................. 591
                                    176.CHUYỆN MỘT NẮM ĐẬU...................................................................... 593
                                    177.CHUYỆN CÂY TINIDUKA...................................................................... 596
                                    178.CHUYỆN CON RÙA................................................................................. 599
                                    179.CHUYỆN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA.............................................. 602
                                    180.CHUYỆN KHÓ CHO................................................................................. 605
                        PHẨM ASADISA........................................................................................................... 607
                                    181.CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH ........................................................... 607
                                    182.CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN........................................................ 612
                                    183.CHUYỆN ĐỒ TÀN THỰC........................................................................ 617
                                    184.CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA................................... 620
                                    185.CHUYÊN TÂM BẤT TỊNH....................................................................... 622
                                    186.CHUYỆN VUA MANG SỮA ĐÔNG....................................................... 624
                                    187.CHUYỆN BỐN VẺ ĐẸP............................................................................ 630
                                    188.CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG.......................................................... 632
                                    189.CHUYỆN TẤM DA SƯ TỬ....................................................................... 634
                                    190.CHUYỆN GIỮ GIỚI................................................................................... 636
                        PHẨM RUHAKA........................................................................................................... 639
                                    191.CHUYỆN TẾ RUHAKA............................................................................ 639
                                    192.CHUYỆN THIÊN NỮ Sỉikāḷakaṇṇī........................................................ 641
                                    193.CHUYỆN HOÀNG TỬ LIÊN HOA.......................................................... 642
                                    194.CHUYỆN KẺ TRỘM NGỌC..................................................................... 648
                                    195.CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP.......................................................................... 652
                                    196.CHUYỆN CON NGỰA BAY.................................................................... 654
                                    197.CHUYỆN BẠN-THÙ................................................................................. 658
                                    198.CHUYỆN CON VẸT Rādha....................................................................... 660
                                    199.CHUYỆN NGƯỜI GIA CHỦ..................................................................... 663
                                    200.CHUYỆN GIỚI HẠNH TỐT LÀNH......................................................... 666
                        PHẨM NATAMDAIHA................................................................................................ 668
                                    201.CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC..............................................................   668

* Trang 16 *
device

                                    202.CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM........................................................... 671
                                    203.CHUYỆN TU TẬP TỪ TÂM..................................................................... 674
                                    204.CHUYỆN CON QUẠ Vīraka..................................................................... 678
                                    205.CHUYỆN CÁ SÔNG HẰNG..................................................................... 681
                                    206.CHUYỆN CON NAI NÚI........................................................................... 683
                                    207.CHUYỆN VUA ASSAKA......................................................................... 686
                                    208.CHUYỆN CON CÁ SẤU........................................................................... 690
                                    209.CHUYỆN CON CHIM MỒI....................................................................... 693
                                    210.CHUYỆN CON CHIM GÕ MỎ................................................................. 695
                        PHẨM Bīraṇathambhaka (Đám cỏ thơm)...................................................................... 697
                                    211.CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA................................................ 697
                                    212.CHUYỆN THỨC ĂN THỪA..................................................................... 700
                                    213.CHUYỆN VUA BHARU........................................................................... 703
                                    214.CHUYỆN CON SÔNG ĐẦY..................................................................... 707
                                    215.CHUYỆN CON RÙA................................................................................. 709
                                    216.CHUYỆN CON CÁ.................................................................................... 712
                                    217.CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU................................................................... 714
                                    218.CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO............................................... 716
                                    219.CHUYỆN ĐÁNG CHỈ TRÍCH................................................................... 720
                                    220.CHUYỆN TẾ SƯ DHAMMADDHAJA.................................................... 722
                        PHẨM Kāsāva................................................................................................................. 730
                                    221.CHUYỆN TẤM Y VÀNG.......................................................................... 730
                                    222.CHUYỆN CON KHỈ Cūḷanandiya............................................................ 733
                                    223.CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG............................................................ 737
                                    224.CHUYỆN CON CÁ SẤU........................................................................... 741
                                    225.CHUYỆN ĐỀ CAO TÍNH KHAM NHẪN............................................... 742
                                    226.CHUYỆN CON CÚ.................................................................................... 744
                                    227.CHUYỆN CON BỌ ĂN PHÂN................................................................. 746
                                    228.CHUYỆN BÀ-LA-MÔN Kāmanīta............................................................. 749
                                    229.CHUYỆN DU SĨ Palāyi............................................................................... 753
                                    230.CHUYỆN DU SĨ Palāyi THỨ HAI ............................................................ 756

* Trang 17 *
device

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

A.                   : Aṅguttara Nikāya
Com.              : Commentary, Tập Sớ
D.                   : Dīgha Nikāya
DA.                 : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A                : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh. hay Dhp.     : Dhammapada
DPPN.               : Dictionary of Pali Proper Names,
                        G.P. Malalasekera
Đại                   : Đại Tạng Kinh
It.                     : Itivuttaka
Jā.                    : Jātaka
G.S                   :  Gradual Sayings
K.S:                  : Kindred Sayings
MA.                   : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs.                 : Mahāvaṃsa
M.                     :  Majjhima Nikāya
Miln.                  : Milindapañha
Pāc.                    : Pāccittiya
PED.                   : Pāli - English Dictionary,
                        T.W. Rhys Davids and W. Stede
Pṭs.                   : Paṭisambhidāmagga
Pv.                     : Petavatthu, ed. J. Minayeff, P.T.S, 1888
S.                     : Saṃyutta Nikāya
Sn.                    : Suttanipāta
Thag.                : Theragāthā
Thīg.                  : Therīgāthā
Ud.                   : Udāna
Vbh.                 : Vibhaṅga
Vin.                  :  Vinaya - piṭaka
Vism.                :  Visuddhimagga
Vv.                   : Vimānavatthu, ed. E.R. Gooneratne, P.T.S. 1886

* Trang 18 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập III