LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 6

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 264. Chuyện Đại Vương Panàda

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 265. Chuyện Mũi Tên

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 266. Chuyện Con Ngựa Quí Tốc Như Phong

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 267. Chuyện Con Cua

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 268. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 269. Chuyện Nàng Sujàta

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 270. Chuyện Con Cú

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 271. Chuyện Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 272. Chuyện Con Cọp

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 273. Chuyện Con Rùa

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 274. Chuyện Tham Ăn

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 275. Chuyện Tham Ăn

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 276. Chuyện Chánh Pháp Nước Kuru

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 277. Chuyện Chim Bồ Câu

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 278. Chuyện Con Trâu

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 279. Chuyện Con Hạc

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 280. Chuyện Kẻ Phá Hư Giỏ

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 281. Chuyện Trái Xoài Chính Trung

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 282. Chuyện Điều Tốt Nhất

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 283. Chuyện Con Heo Rừng Của Thợ Mộc

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 284. Chuyện Vận May

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 285. Chuyện Heo Rừng Trong Hang Thủy Tinh

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 286. Chuyện Con Heo Liên Căn

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 287. Chuyện Chê Bai Lợi Nhuận

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 288. Chuyện Xâu Cá

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 289. Chuyện Mong Ước Khác Nhau

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 290. Chuyện Thử Thách Giới Đức

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 291. Chuyện Cái Bát Thần

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 292. Chuyện Vua Quạ Supatta

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 293. Chuyện Thân Hư Hoại

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 294. Chuyện Con Chim Ăn Trái Đào

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 295. Chuyện Loài Hạ Liệt

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 296. Chuyện Biển Cả

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 297. Chuyện Dục Tình Nhảm Nhí

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 298. Chuyện Trái Sung

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 299. Chuyện Ẩn Sĩ Komàya - Putta

Chương III. Phẩm Ba Bài Kệ 300. Chuyện Chó Sói

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 302. Chuyện Đại Kỵ Sĩ

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 303. Chuyện Vị Thánh Vương

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 304. Chuyện Rắn Thần Daddara

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 305. Chuyện Thử Thách Giới Đức

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 306. Chuyện Hoàng Hậu Sujàta

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 307. Chuyện Thần Cây Hồng Điệp

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 308. Chuyện Chim Gõ Kiến

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 309. Chuyện Người Tiện Dân

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 311. Chuyện Cây Nimbo

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 312. Chuyện Ẩn Sĩ Kassapa Chậm Trễ

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 313. Chuyện Đạo Lý Kham Nhẫn

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 314. Chuyện Địa Ngục Nồi Sắt

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 315. Chuyện Miếng Thịt

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 316. Chuyện Con Thỏ

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 317. Chuyện Khóc Người Chết

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 319. Chuyện Chim Đa Đa

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 320. Chuyện Dễ Cho

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 321. Chuyện Kẻ Đốt Lều

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 322. Chuyện Tiếng Động Mạnh

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 323. Chuyện Vua Brahmadatta

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 324. Chuyện Thầy Tu Mặc Áo Da

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 325. Chuyện Con Tắc Kè

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 327. Chuyện Hoàng Hậu Kàkàti

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 328. Chuyện Không Khóc Người Chết

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 329. Chuyện Con Khỉ Đen Lớn

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 330. Chuyện Thử Thách Giới Đức

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 331. Chuyện Trưởng Lão Kokàlika

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 332. Chuyện Chiếc Gậy Thúc Xe

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 333. Chuyện Con Tắc Kè

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 334. Chuyện Khuyến Dụ Quốc Vương

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 335. Chuyện Chó Rừng

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 336. Chuyện Vương Tử Chatta Vĩ Đại

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 337. Chuyện Cái Sàng Tọa

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 338. Chuyện Vỏ Trấu

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 339. Chuyện Xứ Bàveru

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 340. Chuyện Trưởng Giả Visayha

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 341. Chuyện Vua Kandari

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 342. Chuyện Con Khỉ

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 343. Chuyện Con Hạc

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 344. Chuyện Người Ăn Trộm Xoài

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 345. Chuyện Con Rùa Lười Biếng

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 346. Chuyện Đạo Sĩ Kesava

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 347. Chuyện Cái Chày Sắt

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 348. Chuyện Chốn Rừng Hoang

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 349. Chuyện Lời Gièm Pha

Chương IV. Phẩm Bốn Bài Kệ 350. Chuyện Vấn Đề Của Chư Thiên

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 351. Chuyện Vòng Tai Bằng Ngọc

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 352. Chuyện Nàng Sujàta

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 353. Chuyện Cành Cây Thanh Tịnh

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 354. Chuyện Con Rắn

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 355. Chuyện Vương Tử Ghata

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 356. Chuyện Nam Tử Kàrandiya

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 357. Chuyện Chim Cút

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 358. Chuyện Tiểu Vương Tử Hộ Pháp

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 359. Chuyện Con Nai Vàng

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 360. Chuyện Hoàng Hậu Sussondi

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 361. Chuyện Sắc Đẹp

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 362. Chuyện Thử Nghiệm Đức Hạnh

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 363. Chuyện Hổ Thẹn

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 364. Chuyện Con Đôm Đốm

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 365. Chuyện Người Luyện Rắn

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 366. Chuyện Con Quỷ Gumbiya

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 367. Chuyện Vị Y Sĩ Già

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 368. Chuyện Dây Trói Buộc

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 369. Chuyện Chàng Trai Mittavinda

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 370. Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ

Chương V. Phẩm Năm Bài Kệ 371. Chuyện Hoàng Tử Kosala

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 372. Chuyện Chú Nai Con

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 373. Chuyện Con Chuột

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 374. Chuyện Chàng Tiểu Xạ Thủ

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 375. Chuyện Chim Bồ Câu

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 376. Chuyện Người Lái Đò

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 377. Chuyện Bà-La-Môn Setakeku

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 378. Chuyện Bà-La-Môn Darìmukha

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 379. Chuyện Núi Neru

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 380. Chuyện Thiên Nữ Àsankà

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 381. Chuyện Chim Thứu Migàlopa

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 382. Chuyện Hai Thiên Nữ Siri Và Kàlakanni

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 383. Chuyện Kê Vương

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 384. Chuyện Pháp Ấn

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 385. Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 386. Chuyện Con Lừa

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 387. Chuyện Cây Kim

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 388. Chuyện Con Heo Mõm Dài

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 389. Chuyện Con Cua Vàng

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 390. Chuyện Chim Mayhaka

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 391. Chuyện Vị Tà Thuật Sư

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 392. Chuyện Củ Và Hoa Sen

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 393. Chuyện Món Tàn Thực

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 394. Chuyện Chim Cút

Chương VI. Phẩm Sáu Bài Kệ 395. Chuyện Con Quạ

Mục Lục

Kinh Tiểu Bộ 6