LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 7

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 396. Chuyện Ác Hạnh

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 397. Chuyện Sư Tử Manoja

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 398. Chuyện Hiếu Tử Sutana

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 399. Chuyện Chim Thứu

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 401. Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 402. Chuyện Túi Da Đựng Bánh

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 403. Chuyện Trí Giả Atthisena

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 404. Chuyện Hầu Vương

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 405. Chuyện Phạm Thiên Baka

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 406. Chuyện Quốc Vương Gandhàra

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 407. Chuyện Đại Hầu Vương

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 408. Chuyện Người Thợ Gốm

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 409. Chuyện Vua Dalhadhamma

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 410. Chuyện Voi Con Somadatta

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 411. Chuyện Vua Susìma

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 412. Chuyện Thần Cây Bông Vải

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 413. Chuyện Người Chăn Dê Dhùmakàri

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 414. Chuyện Người Tỉnh Thức

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 415. Chuyện Phần Cháo Cúng Dường

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ 416. Chuyện Cận Thần Parantapa

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 418. Chuyện Tám Tiếng Kêu

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 419. Chuyện Kiều Nữ Sulasà

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 420. Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamàla

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 422. Chuyện Quốc Vương Ceti

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 423. Chuyện Uy Lực Dục Tham

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 424. Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 425. Chuyện Những Sự Kiện Không Thể Xảy Ra

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ 426. Chuyện Con Báo

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 427. Chuyện Chim Thứu

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 428. Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 429. Chuyện Đại Anh Vũ

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 430. Chuyện Tiểu Anh Vũ

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 431. Chuyện Nam Tử Hàrita

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 432. Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận Dấu Chân

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 433. Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca-Diếp Nhiều Lông Tóc

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 434. Chuyện Chim Hồng Nga

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 435. Chuyện Ước Mơ Chóng Phai Tàn

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 436. Chuyện Cái Hộp

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 437. Chuyện Chó Rừng Pùtinumsa

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ 438. Chuyện Con Gà Gô

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 439. Chuyện Bốn Cổng Thành

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 440. Chuyện Hắc Hiền Giả

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 441. Chuyện Bốn Vị Giữ Trai Giới

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 442. Chuyện Bà-La-Môn Sankha

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 443. Chuyện Trí Giả Tiểu Bồ Đề

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 444. Chuyện Hắc Nhân Dìpàyana

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 445. Chuyện Vua Đa

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 446. Chuyện Cây Hành

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 447. Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 448. Chuyện Kê Vương

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 449. Chuyện Nam Tử Đeo Vòng Tai

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 450. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 451. Chuyện Hồng Nga

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 452. Chuyện Vấn Đề Trí Tuệ

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 453. Chuyện Điềm Lành Lớn

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ 454. Chuyện Trí Giả Ghata

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 455. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 456. Chuyện Vương Tử Nguyệt Quang

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 457. Chuyện Thiên Tử Chánh Pháp

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 458. Chuyện Vua Thiện Lai

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 459. Chuyện Ngụm Nước Uống

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 460. Chuyện Thái Tử Yuvañjana

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 461. Chuyện Đại Vương Dasaratha

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 462. Chuyện Vương Tử Samvara

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ 463. Chuyện Trí Giả Suppàraka

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kunàla

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 465. Chuyện Sàla, Cổ Thụ Cát Tường

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 466. Chuyện Thương Nhân Trên Biển Cả

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 467. Chuyện Dục Tham

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 468. Chuyện Đại Vương Janasandha

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 469. Chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 470. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 471. Chuyện Con Dê

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 472. Chuyện Vương Tử Liên Hoa

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ 473. Chuyện Bạn - Thù

Mục Lục

Kinh Tiểu Bộ 7