LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 8

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 474. Chuyện Trái Xoài

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 475. Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 476. Chuyện Chúa Thiên Nga Có Thần Tốc

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 477. Chuyện Tiểu Đạo Sĩ Nàrada

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 478. Chuyện Sứ Thần

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 479. Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh Đế Kàlinga

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 480. Chuyện Hiền Giả Akitta

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 481. Chuyện Hiền Giả Takkàriya

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 482. Chuyện Lộc Vương

Chương XIII. Phẩm Mười Ba Bài Kệ 483. Chuyện Chúa Nai Sarabha

Chương XIV. Tạp Phẩm 484. Chuyện Cánh Đồng Lúa

Chương XIV. Tạp Phẩm 485. Chuyện Đôi Ca Thần Canda

Chương XIV. Tạp Phẩm 486. Chuyện Chúa Chim Ưng

Chương XIV. Tạp Phẩm 487. Chuyện Nam Tử Uddàlaka

Chương XIV. Tạp Phẩm 488. Chuyện Củ Sen

Chương XIV. Tạp Phẩm 489. Chuyện Đại Vương Huy Hoàng

Chương XIV. Tạp Phẩm 490. Chuyện Năm Vị Hành Trì Trai Giới

Chương XIV. Tạp Phẩm 491. Chuyện Đại Khổng Tước

Chương XIV. Tạp Phẩm 492. Chuyện Lợn Rừng Của Thợ Mộc

Chương XIV. Tạp Phẩm 493. Chuyện Vị Đại Thương Nhân

Chương XIV. Tạp Phẩm 494. Chuyện Đại Vương Sàdhìna

Chương XIV. Tạp Phẩm 495. Chuyện Mười Hạng Bà-La-Môn

Chương XIV. Tạp Phẩm 496. Chuyện Cúng Thực Phẩm Đúng Cấp Bậc

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 497. Chuyện Bậc Hiền Trí Màtanga

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 498. Chuyện Đôi Bạn Citta - Sambhùta

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 499. Chuyện Đại Vương Sivi

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 500. Chuyện Thần Nữ Cát Tường

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 501. Chuyện Lộc Vương Rohanta

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 502. Chuyện Chúa Thiên Nga

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 503. Chuyện Anh Vũ Sattigumba

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 504. Chuyện Đại Vương Bhallàtiya

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 505. Chuyện Vương Tử Hoan Lạc

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 506. Chuyện Long Vương Campeyya

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 507. Chuyện Sức Cám Dỗ Mạnh

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 508. Chuyện Năm Vị Hiền Nhân

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 509. Chuyện Hiền Giả Quản Tượng

Chương XV. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 510. Chuyện Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 511. Chuyện Dục Tham Kỳ Dị

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 512. Chuyện Bình Rượu

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 513. Chuyện Vương Tử Chiến Thắng

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 514. Chuyện Tượng Vương Ở Hồ Chaddanta

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 515. Chuyện Nam Tử Sambhava

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 516. Chuyện Khỉ Chúa

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 517. Tiền Thân Dakarakkhasa

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 518. Chuyện Long Vương Pandara

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 519. Chuyện Hoàng Hậu Sambulà

Chương XVI. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ 520. Chuyện Vị Thần Cây Tindu

Kinh Tiểu Bộ 8