LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 9

Hội Đồng Chứng Minh, Chỉ Đạo

Chương XVII. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ 521. Chuyện Ba Con Chim

Chương XVII. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ 522. Chuyện Đại Nhân Thiện Xạ Sarabhanga

Chương XVII. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ 523. Chuyện Thiên Nữ Alambusà

Chương XVII. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ 524. Chuyện Long Vương Samkhapàla

Chương XVII. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ 525. Chuyện Tiểu Sutasoma

Chương XVIII. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ 526. Chuyện Công Chúa Nalinikà

Chương XVIII. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ 527. Chuyện Kỹ Nữ Ummadantì

Chương XVIII. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ 528. Chuyện Hiền Giả Đại Bồ-Đề

Chương XIX. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ 529. Chuyện Hiền Giả Sonaka

Chương XIX. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ 530. Chuyện Hiền Giả Samkicca

Chương XX. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ 531. Chuyện Đại Đế Kusa

Chương XX. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ 532. Chuyện Hai Hiền Giả Sona - Nanda

Chương XXI. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 533. Chuyện Tiểu Thiên Nga

Chương XXI. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 534. Chuyện Đại Thiên Nga

Chương XXI. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 535. Chuyện Thực Phẩm Thiên Giới

Chương XXI. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 536. Chuyện Chúa Chim Kunàla

Chương XXI. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 537. Chuyện Đại Sutasoma

Chương XXII. Đại Phẩm 538. Chuyện Vương Tử Què Câm

Chương XXII. Đại Phẩm 539. Chuyện Đại Vương Mahàjanaka

Mục Lục

Kinh Tiểu Bộ 9