LOGO VNBET

Kinh Trung A-Hàm Tập 1

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Phẩm 1

1. Kinh Thiện Pháp

2. Kinh Trú Độ Thọ

3. Kinh Thành Dụ

4. Kinh Thủy Dụ (I)

5. Kinh Mộc Tích Dụ

6. Kinh Thiện Nhân Vãng

7. Kinh Thế Gian Phước

8. Kinh Thất Nhật

9. Kinh Thất Xa

10. Kinh Lậu Tận

Phẩm 2

11. Kinh Diêm Dụ

12. Kinh Hòa-Phá

13. Kinh Độ

14. Kinh La-Hầu-La

15. Kinh Tư

16. Kinh Già-Lam

17. Kinh Già-Di-Ni

18. Kinh Sư Tử

19. Kinh Ni-Kiền

20. Kinh Ba-La-Lao

Phẩm 3

21. Kinh Đẳng Tâm

22. Kinh Thành Tựu Giới

23. Kinh Trí

24. Kinh Sư Tử Hống

25. Kinh Thủy Dụ (2)

26. Kinh Cù-Ni-Sư

27. Kinh Phạm Chí Đà-Nhiên

28. Kinh Giáo Hóa Bệnh

29. Kinh Đại Câu-Hi-La

30. Kinh Tượng Tích Dụ

31. Kinh Phân Biệt Thánh Đế

Phẩm 4

32. Kinh Vị Tăng Hữu Pháp

33. Kinh Thị Giả

34. Kinh Bạc-Câu-La

35. Kinh A-Tu-La

36. Kinh Địa Động

37. Kinh Chiêm-Ba

38. Kinh Úc-Già Trưởng Giả (I)

39. Kinh Úc-Già Trưởng Giả (II)

40. Kinh Thủ Trưởng Giả (I)

41. Kinh Thủ Trưởng Giả (II)

Phẩm 5

42. Kinh Hà Nghĩa

43. Kinh Bất Tư

44. Kinh Niệm

45. Kinh Tàm Quý (I)

46. Kinh Tàm Quý (II)

47. Kinh Giới (I)

48. Kinh Giới (II)

49. Kinh Cung Kính (I)

50. Kinh Cung Kính (II)

51. Kinh Bổn Tế

52. Kinh Thực (I)

53. Kinh Thực (II)

54. Kinh Tận Trí

55. Kinh Niết-Bàn

56. Kinh Di-Hê

57. Kinh Tức Vị Tỳ-Kheo Thuyết

Phẩm 6

58. Kinh Thất Bảo

59. Kinh Tam Thập Nhị Tướng

60. Kinh Tứ Châu

61. Kinh Ngưu Phấn Dụ

62. Kinh Tần-Tì-Sa-La Vương Nghinh Phật

63. Kinh Tì-Bà-Lăng-Kỳ

64. Kinh Thiên Sứ

Phẩm 7

65. Kinh Ô Điểu Dụ

66. Kinh Thuyết Bổn

67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm

68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương

69. Kinh Tam Thập Dụ

70. Kinh Chuyển Luân Vương

71. Kinh Tì-Tứ

Phẩm Thứ 8

72. Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi

73. Kinh Thiên

74. Kinh Bát Niệm

75. Kinh Tịnh Bát Động Đạo

76. Kinh Úc-Già-Chi-La

77. Kinh Sa-Kê-Đế Tam Tộc Tánh Tử

78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật

79. Kinh Hữu Thắng Thiên

80. Kinh Ca-Hi-Na

81. Kinh Niệm Thân

82. Kinh Chi-Ly-Di-Lê

83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên

84. Kinh Vô Thích

85. Kinh Chân Nhân

86. Kinh Thuyết Xứ

Phẩm 9

87. Kinh Uế Phẩm

88. Kinh Cầu Pháp

89. Kinh Tỳ-Kheo Thỉnh

90. Kinh Tri Pháp

91. Kinh Chu-Na Vấn Kiến

92. Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ

93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí

94. Kinh Hắc Tỳ-Kheo

95. Kinh Trụ Pháp

96. Kinh Vô

Phẩm 10

97. Kinh Đại Nhân

98. Kinh Niệm Xứ

99. Kinh Khổ Ấm (I)

100. Kinh Khổ Ấm (II)

101. Kinh Tăng Thượng Tâm

102. Kinh Niệm

103. Kinh Sư Tử Hống

104. Kinh Ưu-Đàm-Bà-La

105. Kinh Nguyện

106. Kinh Tưởng

Phẩm 11

107. Kinh Lâm (I)

108. Kinh Lâm (II)

109. Kinh Tự Quán Tâm (I)

110. Kinh Tự Quán Tâm (II)

111. Kinh Đạt Phạm Hạnh

112. Kinh A-Nô-Ba

113. Kinh Chư Pháp Bổn

114. Kinh Ưu-Đà-La

115. Kinh Mật Hoàn Dụ

116. Kinh Cù-Đàm-Di

Phẩm 12

117. Kinh Nhu Nhuyến

118. Kinh Long Tượng

119. Kinh Thuyết Xứ

120. Kinh Thuyết Vô Thường

121. Kinh Thỉnh Tỉnh

122. Kinh Chiêm-Ba

123. Kinh Sa-Môn Nhị Thập Ức

124. Kinh Bát Nạn

125. Kinh Bần Cùng

126. Kinh Hành Dục

127. Kinh Phước Điền

128. Kinh Ưu-Bà-Tắc

129. Kinh Oán Gia

130. Kinh Giáo

131. Kinh Hàng Ma

132. Kinh Lại-Tra-Hòa-La

133. Kinh Ưu-Ba-Ly

134. Kinh Thích Vấn

135. Kinh Thiện Sanh

136. Kinh Thương Nhân Cầu Tài

137. Kinh Thế Gian

138. Kinh Phước

139. Kinh Tức Chỉ Đạo

140. Kinh Chí Biên

141. Kinh Dụ

Phẩm 13

142. Kinh Vũ Thế

143. Kinh Thương-Ca-La

144. Kinh Toán Số Mục-Kiều-Liên

145. Kinh Cù-Mặc Mục-Kiều-Liên

146. Kinh Tượng Tích Dụ

147. Kinh Văn Đức

148. Kinh Hà Khổ

149. Kinh Hà Dục

150. Kinh Uất-Sấu-Ca-La

151. Kinh Phạm Chí A-Nhiếp-Hòa

Kinh Trung A-Hàm Tập 1