LOGO VNBET

Kinh Trung A-Hàm Tập 2

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Phẩm 14: Bà - La - Môn (II) Tụng Ngày Thứ Tư

152. Kinh Anh Vũ (1)

153. Kinh Man - Nhàn - Đề

154. Kinh Bà - La - Bà Đường

155. Kinh Tu - Đạt - Đa

156. Kinh Phạm Ba - La - Diên

157. Kinh Hoàng Lô Viên

158. Kinh Đầu - Na

159. Kinh A - Già - La - Ha - Na

160. Kinh A - Lan - Na

161. Kinh Phạm - Ma

Phẩm 15: Căn Bổn Phân Biệt Tụng Ngày Thứ Tư

162. Kinh Phân Biệt Lục Giới

163. Kinh Phân Biệt Lục Xứ

164. Kinh Phân Biệt Quán Pháp

165. Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên

166. Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn

167. Kinh A - Nan Thuyết

168. Kinh Ý Hành

169. Kinh Câu - Lâu - Sấu Vô Tránh

170. Kinh Anh Vũ (2)

171. Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp

Phẩm 16. Tâm Tụng Ngày Thứ Tư

172. Kinh Tâm

173. Kinh Phù - Di

174. Kinh Thọ Pháp

175. Kinh Thọ Pháp (II)

176. Kinh Hành Thiền

177. Kinh Thuyết

178. Kinh Lạp Sư

179. Kinh Ngũ Chi Vật Chủ

180. Kinh Cù - Đàm - Di

181. Kinh Đa Giới

Phẩm 17: Song Tụng Ngày Thứ Tư

182. Kinh Mã Ấp (I)

183. Kinh Mã Ấp (II)

184. Kinh Ngưu Giác Sa - La Lâm (I)

185. Kinh Ngưu Giác Sa - La Lâm (II)

186. Kinh Cầu Giải

187. Kinh Thuyết Trí

188. Kinh A - Di - Na

189. Kinh Thánh Đạo

190. Kinh Tiểu Không

191. Kinh Đại Không

Phẩm 18: Đại Tụng Ngày Thứ Năm

192. Kinh Ca - Lâu - Ô - Đà - Di

193. Kinh Mâu - Lê - Phá - Quầm - Na

194. Kinh Bạt - Đà - Hòa - Lợi

195. Kinh A - Thấp - Bối

196. Kinh Châu - Na

197. Kinh Ưu - Ba - Ly

198. Kinh Điều Ngự Địa

199. Kinh Si Tuệ Địa

200. Kinh A - Lê - Tra

201. Kinh Trà - Đế

Phẩm 19: Bô - Đa - Lị Tụng Ngày Thứ Năm

202. Kinh Trì Trai

203. Kinh Bô - Đa - Lị

204. Kinh La - Ma

205. Kinh Ngũ Hành Phần Kết

206. Kinh Tâm Uế

207. Kinh Tiễn Mao (I)

208. Kinh Tiễn Mao (II)

209. Kinh Tì - Ma - Na - Tu

210. Kinh Tỳ - Kheo - Ni Pháp Lạc

211. Kinh Đại Câu - Hy - La

Phẩm 20: Phẩm Lệ Tụng Ngày Thứ Năm

212. Kinh Nhất Thiết Trí

213. Kinh Pháp Trang Nghiêm

214. Kinh Tì - Ha - Đề

215. Kinh Đệ Nhất Đắc

216. Kinh Ái Sanh

217. Kinh Bát Thành

218. Kinh A - Na - Luật - Đà

219. Kinh A - Na - Luật - Đà (II)

220. Kinh Kiến

221. Kinh Tiễn Dụ

222. Kinh Lệ

Trung A - Hàm Đơn Hành Bản

Kinh Trung A-Hàm Tập 2