LOGO VNBET

Kinh Trung Bộ 1

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Những Chữ Viết Tắt

1. Kinh Pháp Môn Căn Bổn

2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc

3. Kinh Thừa Tự Pháp

4. Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm

5. Kinh Không Uế Nhiễm

6. Kinh Ước Nguyện

7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải

8. Kinh Đoạn Giảm

9. Kinh Chánh Tri Kiến

10. Kinh Niệm Xứ

11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống

12. Đại Kinh Sư Tử Hống

13. Đại Kinh Khổ Uẩn

14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn

15. Kinh Tư Lượng

16. Kinh Tâm Hoang Vu

17. Kinh Khu Rừng

18. Kinh Mật Hoàn

19. Kinh Song Tầm

20. Kinh An Trú Tầm

21. Kinh Ví Dụ Cái Cưa

22. Kinh Ví Dụ Con Rắn

23. Kinh Gò Mối

24. Kinh Trạm Xe

25. Kinh Bẫy Mồi

26. Kinh Thánh Cầu

27. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi

28. Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi

29. Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

30. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây

31. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò

32. Đại Kinh Rừng Sừng Bò

33. Đại Kinh Người Chăn Bò

34. Tiểu Kinh Người Chăn Bò

35. Tiểu Kinh Saccaka

36. Đại Kinh Saccaka

37. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái

38. Đại Kinh Đoạn Tận Ái

39. Đại Kinh Xóm Ngựa

40. Tiểu Kinh Xóm Ngựa

41. Kinh Sāleyyaka

42. Kinh Verañjaka

43. Đại Kinh Phương Quảng

44. Tiểu Kinh Phương Quảng

45. Tiểu Kinh Pháp Hành

46. Đại Kinh Pháp Hành

47. Kinh Tư Sát

48. Kinh Kosambiya

49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh

50. Kinh Hàng Ma

51. Kinh Kandaraka

52. Kinh Bát Thành

53. Kinh Hữu Học

54. Kinh Potaliya

55. Kinh Jīvaka

56. Kinh Ưu-Ba-Ly

57. Kinh Hạnh Con Chó

58. Kinh Vương Tử Abhaya (Vô Úy)

59. Kinh Nhiều Cảm Thọ

60. Kinh Không Gì Chuyển Hướng

61. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Ở Rừng Am-Bà-La

62. Đại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La

63. Tiểu Kinh Māluṅkya

64. Đại Kinh Māluṅkyāputta

65. Kinh Bhaddāli

66. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy

67. Kinh Cātumā

68. Kinh Naḷakapāna

69. Kinh Gulissāni

70. Kinh Kīṭāgiri

71. Kinh Ba Minh Vacchagotta

72. Kinh Aggivacchagotta

73. Đại Kinh Vacchagotta

74. Kinh Trường Trảo

75. Kinh Māgandiya

Chú dẫn

Thực hiện

Kinh Trung Bộ 1