LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng 2 Thiên Nhân Duyên

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên I. Phẩm Phật-Đà

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên II. Phẩm Đồ Ăn

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên III. Phẩm Mười Lực

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên IV. Phẩm Kalara - Vị Sát-Đế-Lỵ

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên V. Gia Chủ Phẩm

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên VI. Phẩm Cây

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên VII. Đại Phẩm Thứ Bảy

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên VIII. Sa-Môn, Bà-La-Môn Phẩm Thứ Tám

Chương I Tương Ưng Nhân Duyên IX. Trung Lược Phẩm

Chương II Tương Ưng Minh Kiến

Chương III Tương Ưng Giới I. Phẩm Sai Biệt

Chương III Tương Ưng Giới II. Phẩm Thứ Hai

Chương III Tương Ưng Giới III. Phẩm Nghiệp Đạo Thứ Ba

Chương III Tương Ưng Giới IV. Phẩm Thứ Tư

Chương IV Tương Ưng Vô Thỉ I. Phẩm Thứ Nhất

Chương IV Tương Ưng Vô Thỉ II. Phẩm Thứ Hai

Chương V Tương Ưng Kassapa

Chương VI Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính I. Phẩm Thứ Nhất

Chương VI Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính II. Phẩm Thứ Hai

Chương VI Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính III. Phẩm Thứ Ba

Chương VI Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính IV. Phẩm Thứ Tư

Chương VII Tương Ưng Ràhula I. Phẩm Thứ Nhất

Chương VII Tương Ưng Ràhula II. Phẩm Thứ Hai

Chương VIII Tương Ưng Lakkhana I. Phẩm Thứ Nhất

Chương VIII Tương Ưng Lakkhana II. Phẩm Thứ Hai

Chương IX Tương Ưng Thí Dụ

Chương X Tương Ưng Tỷ-Kheo

Mục Lục

Kinh Tương Ưng 2 Thiên Nhân Duyên