LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng 3 Thiên Uẩn

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I Tương Ưng Uẩn A. Năm Mươi Kinh Căn Bản I. Phẩm Nakulapità

Chương I Tương Ưng Uẩn A. Năm Mươi Kinh Căn Bản II. Phẩm Vô Thường

Chương I Tương Ưng Uẩn A. Năm Mươi Kinh Căn Bản III. Phẩm Gánh Nặng

Chương I Tương Ưng Uẩn A. Năm Mươi Kinh Căn Bản IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông

Chương I Tương Ưng Uẩn A. Năm Mươi Kinh Căn Bản V. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo

Chương I Tương Ưng Uẩn B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa I. Phẩm Tham Luyến

Chương I Tương Ưng Uẩn B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa II. Phẩm A-La-Hán

Chương I Tương Ưng Uẩn B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa III. Phẩm Những Gì Được Ăn

Chương I Tương Ưng Uẩn B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa IV. Phẩm Trưởng Lão

Chương I Tương Ưng Uẩn B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa V. Phẩm Hoa

Chương I Tương Ưng Uẩn C. Năm Mươi Kinh Sau I. Phẩm Biên

Chương I Tương Ưng Uẩn C. Năm Mươi Kinh Sau II. Phẩm Thuyết Pháp

Chương I Tương Ưng Uẩn C. Năm Mươi Kinh Sau III. Phẩm Vô Minh

Chương I Tương Ưng Uẩn C. Năm Mươi Kinh Sau IV. Phẩm Than Đỏ

Chương I Tương Ưng Uẩn C. Năm Mươi Kinh Sau V. Phẩm Kiến

Chương II Tương Ưng Ràdha I. Phẩm Thứ Nhất

Chương II Tương Ưng Ràdha II. Phẩm Thứ Hai

Chương II Tương Ưng Ràdha III. Phẩm Sơ Vấn

Chương II Tương Ưng Ràdha IV. Phẩm Thân Cận

Chương III Tương Ưng Kiến I. Phẩm Dự Lưu

Chương III Tương Ưng Kiến II. Phẩm Trùng Thuyết

Chương IV Tương Ưng Nhập

Chương V Tương Ưng Sanh

Chương VI Tương Ưng Phiền Não

Chương VII Tương Ưng Sàriputtà

Chương VIII Tương Ưng Loài Rồng

Chương IX Tương Ưng Kim Xí Điểu

Chương X Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương XI Tương Ưng Thần Mây

Chương XII Tương Ưng Vacchagota

Chương XIII Tương Ưng Thiền

Mục Lục

Kinh Tương Ưng 3 Thiên Uẩn