LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I Tương Ưng Đạo I. Phẩm Vô Minh

Chương I Tương Ưng Đạo II. Phẩm Trú

Chương I Tương Ưng Đạo III. Phẩm Tà Tánh

Chương I Tương Ưng Đạo IV. Phẩm Về Hạnh (Patipattivagga)

Chương I Tương Ưng Đạo V. Phẩm Không Phóng Giật

Chương I Tương Ưng Đạo VI. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

Chương I Tương Ưng Đạo VII. Phẩm Tầm Cầu (Esanavaggo)

Chương I Tương Ưng Đạo VIII. Phẩm Bộc Lưu

Chương II Tương Ưng Giác Chi I. Phẩm Núi

Chương II Tương Ưng Giác Chi II. Phẩm Về Bệnh

Chương II Tương Ưng Giác Chi III. Phẩm Udàyi

Chương II Tương Ưng Giác Chi IV. Phẩm Triền Cái

Chương II Tương Ưng Giác Chi V. Phẩm Chuyển Luân

Chương II Tương Ưng Giác Chi VI. Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi

Chương II Tương Ưng Giác Chi VII. Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra

Chương II Tương Ưng Giác Chi VIII. Phẩm Đoạn Diệt (S.v,132)

Chương II Tương Ưng Giác Chi IX. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết

Chương II Tương Ưng Giác Chi X. Phẩm Không Phóng Dật XI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh XII. Phẩm Tầm Cầu

Chương II Tương Ưng Giác Chi XIII. Phẩm Bộc Lưu XIV. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết

Chương II Tương Ưng Giác Chi XV. Phẩm Không Phóng Dật XVI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh XVII. Phẩm Tầm Cầu XVIII. Phẩm Bộc Lưu

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ I. Phẩm Ambapàli

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ II. Phẩm Nàlanda

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ III. Phẩm Giới Trú

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ IV. Phẩm Chưa Từng Được Nghe

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ V. Phẩm Bất Tử

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ VI. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết VII. Phẩm Không Phóng Dật VIII. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ IX. Phẩm Tầm Cầu X. Phẩm Bộc Lưu

Chương IV Tương Ưng Căn I. Phẩm Thanh Tịnh

Chương IV Tương Ưng Căn II. Phẩm Có Phần Yếu Hơn

Chương IV Tương Ưng Căn III. Phẩm Sáu Căn

Chương IV Tương Ưng Căn IV. Phẩm Lạc Căn

Chương IV Tương Ưng Căn V. Phẩm Về Già

Chương IV Tương Ưng Căn VI. Phẩm Thứ Sáu

Chương IV Tương Ưng Căn VII. Phẩm Giác Phần

Chương IV Tương Ưng Căn VIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết IX. Phẩm Không Phóng Dật X. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh XI. Phẩm Tầm Cầu

Chương IV Tương Ưng Căn XII. Phẩm Bộc Lưu XIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết XIV. Phẩm Không Phóng Dật XV. Phẩm Các Việc Làm Cần Sức Mạnh

Chương IV Tương Ưng Căn XVI. Phẩm Tầm Cầu XVII. Phẩm Bộc Lưu

Chương V Tương Ưng Chánh Cần

Chương VI Tương Ưng Lực

Chương VII Tương Ưng Như Ý Túc

Chương VIII Tương Ưng Anuruddha I. Phẩm Độc Cư

Chương VIII Tương Ưng Anuruddha II. Phẩm Thứ Hai

Chương IX Tương Ưng Thiền

Chương X Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

Chương XI Tương Ưng Dự Lưu I. Phẩm Veludvàra II. Phẩm Một Ngàn Hay Vườn Vua III. Phẩm Saranàni

Chương XI Tương Ưng Dự Lưu IV. Phẩm Phước Đức Sung Mãn V. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ VI. Phẩm Với Trí Tuệ VII. Phẩm Đại Trí Tuệ

Chương XII Tương Ưng Sự Thật I. Phẩm Định II. Phẩm Chuyển Pháp Luân III. Phẩm Kotigàma IV. Phẩm Simsapà V. Phẩm Vực Thẳm VI. Phẩm Đạt Chứng VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết

Chương XII Tương Ưng Sự Thật VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn XI. Phẩm Năm Sanh Thú

Mục Lục

Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm