LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Tập I: Thiên Có Kệ , Chương I: Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau

II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ

III. Phẩm Kiếm

IV. Phẩm Quần Tiên

V. Phẩm Thiêu Cháy

VI. Phẩm Già

VII. Phẩm Thắng

VIII. Phẩm Đoạn

Chương III: Tương Ưng Thiên Tử, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Cấp Cô Độc

III. Phẩm Các Ngoại Đạo

Chương III: Tương Ưng Kosala, I. Phẩm thứ nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba

Chương IV: Tương Ưng Ác Ma, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba (Thêm Năm Kinh)

Chương V: Tương Ưng Tỷ-Kheo-Ni

Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

Chương VII: Tương Ưng Bà-La-Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

II. Phẩm Cư Sĩ

Chương VIII: Tương Ưng Trưởng Lão Viṅgīsa.

Chương IX: Tương Ưng Rừng

Chương X: Tương Ưng Dạ - Xoa

Chương XI: Tưng Ưng Sakka, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba ( Sakka Năm Kinh)

Tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên, I. Phẩm Phật Đà

II. Phẩm Đồ Ăn

III. Phẩm Mười Lực

IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát -Đế-Lỵ

V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm

VI. Phẩm Cây

VII: Đại Phẩm Thứ Bảy

VIII: Sa-Môn, Bà-La-Môn Phẩm Thứ Tám

IX. Trung Lược Phẩm

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

Chương III: Tương Ưng Giới, I. Phẩm Sai Biệt, Phần I: Nội Giới Năm Kinh

I. Phẩm Sai Biệt, Phần II: Ngoại Giới Năm Kinh

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Nghiệp Đạo

IV. Phẩm Thứ Tư

Chương IV: Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

Chương V: Tương Ưng Kassapa

Chương VI: Tương Ưng Lợi Đắc, Cung Kính, I. Phẩn Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba

IV. Phẩm Thứ Tư

Chương VII: Tương Ưng Ràhula, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

Chương VIII: Tương Ưng Lakkhaṇa, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

Chương IX: Tương Ưng Thí Dụ

Chương X: Tương Ưng Tỷ-Kheo

Tâp III: Thiên Uẩn, Chương I: Tương Ưng Uẩn, A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità

II. Phẩm Vô Thường

III. Phẩm Gánh Nặng

IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông

V. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo

B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyến

II. Phẩm A-La-Hán

III. Phẩm Những Gì Được Ăn

IV. Phẩm Trưởng Lão

V. Phẩm Hoa

C. Năm Mươi Kinh Sau , I. Phẩm Biên

III. Phẩm Thuyết Pháp

III. Phẩm Vô Minh

IV. Phẩm Than Đỏ

V. Phẩm Kiến

Chú Dẫn

Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I