LOGO VNBET

Kinh Vô Lượng Thọ

Lời Tựa

Nguyện Hương

Tán Thán Phật

Nhất Tâm Đỉnh Lễ

Cử Tán

Bài Văn Phát Nguyện

Bài Kệ Khai Kinh

1. Phẩm Thứ Nhất- Pháp Hội Thánh Chúng

2. Phẩm Thứ Hai- Đức Tuân Phổ Hiền

3. Phẩm Thứ Ba- Đại Giáo Duyên Khởi

4. Phẩm Thứ Tư- Pháp Tạng Nhân Địa

5. Phẩm Thứ Năm- Chí Tâm Tinh Tấn

6. Phẩm Thứ Sáu- Phát Đại Thệ Nguyện

7. Phẩm Thứ Bảy- Quyết Thành Chính Giác

8. Phẩm Thứ Tám- Tích Lũy Công Đức

9. Phẩm Thứ Chín- Thành Tựu Viên Mãn

10. Phẩm Thứ Mười- Đều Nguyện Làm Phật

11. Phẩm Mười Một- Cõi Nước Nghiêm Tịnh

12. Phẩm Mười Hai- Ánh Sáng Chiếu Khắp

13. Phẩm Mười Ba- Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng

14. Phẩm Mười Bốn- Cây Báu Khắp Nước

15. Phẩm Mười Lăm- Bồ Đề Đạo Tràng

16. Phẩm Mười Sáu- Nhà Cửa Lầu Gác

17. Phẩm Mười Bảy- Suối Ao Công Đức

18. Phẩm Mười Tám- Hiếm Có, Siêu Việt Thế Gian

19. Phẩm Mười Chín- Thọ Dụng Đầy Đủ

20. Phẩm Hai Mươi- Gió Đức Mưa Hoa

21. Phẩm Hai Mươi Mốt- Sen Báu Phật Quang

22. Phẩm Hai Mươi Hai- Quyết Chứng Cực Quả

23. Phẩm Hai Mươi Ba- Mười Phương Chư Phật Tán Thán

24. Phẩm Hai Mươi Bốn- Ba Bậc Vãng Sinh

25. Phẩm Hai Mươi Lăm- Chính Nhân Vãng Sinh

26. Phẩm Hai Mươi Sáu- Lễ Cúng Nghe Pháp

27. Phẩm Hai Mươi Bảy- Tán Thán Đức Phật

28. Phẩm Hai Mươi Tám- Đại Sĩ Thần Quang

29. Phẩm Hai Mươi Chín- Nguyện Lực Hoằng Sâu

30. Phẩm Ba Mươi- Bồ Tát Tu Trì

31. Phẩm Ba Mươi Mốt- Công Đức Chân Thật

32. Phẩm Ba Mươi Hai- Thọ Lạc Không Cùng Tận

33. Phẩm Ba Mươi Ba- Khuyến Dụ Sách Tấn

34. Phẩm Ba Mươi Bốn- Tâm Được Sáng Tỏ

35. Phẩm Ba Mươi Lăm- Trược Thế Ác Khổ

36. Phẩm Ba Mươi Sáu- Bao Lượt Khuyên Lơn

38. Phẩm Ba Mươi Tám- Lễ Phật Hiện Ánh Sáng

39. Phẩm Ba Mươi Chín- Từ Thị Thuật Chỗ Thấy

40. Phẩm Bốn Mươi- Biên Địa, Nghi Thành

41. Phẩm Bốn Mươi Mốt- Hoặc Tận Kiến Phật

42. Phẩm Bốn Mươi Hai- Bồ Tát Vãng Sinh

43. Phẩm Bốn Mươi Ba- Chẳng Phải Là Tiểu Thừa

44. Phẩm Bốn Mươi Bốn- Thọ Ký Bồ Đề

45. Phẩm Bốn Mươi Lăm- Chỉ Lưu Lại Một Kinh Này

46. Phẩm Bốn Mươi Sáu- Cần Tu Kiên Trì

47. Phẩm Bốn Mươi Bảy- Phúc Huệ Được Nghe

48. Phẩm Bốn Mươi Tám- Nghe Kinh Được Lợi Ích

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phát Nguyện Đỉnh Lễ Phật A Di Đà Cầu Vãng Sinh Cực Lạc Quốc

Phát Nguyện Vãng Sinh Tây Phương

Con Nguyện

Hồi Hướng Công Đức

Phục Nguyện

Tam Tự Quy Y

Hồi Hướng

Mười Điều Tâm Niệm

Mười Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật

Kinh Vô Lượng Thọ