LOGO VNBET
CHƯƠNG I
CHÁNH TRUYỀN TRỰC HỆ
Thỉ Tổ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Tổ Thứ 1
Tôn Giả MA HA CA DIẾP
(Đồng thời Đức Phật)
Tôn giả dòng Bà–la–môn người nước Ma–kiệt–đà, cha tên Ẩm Trạch, mẹ tên Hương Chí. Thuở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa.
Năm 30 tuổi, Ngài theo Phật xuất gia, không lâu sau đắc quả A–la–hán. Từ đó, Ngài thực hành pháp môn Đầu–đà tinh tấn cho đến cuối đời. Trong pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên khai thị, cả chúng hội đều ngơ ngác, chỉ có Tôn giả đắc ý mỉm cười. Phật bảo: “Ta có Chánh pháp Nhãn tạng, Niết–bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo điển, nay giao phó cho ông. Ông khéo gìn giữ, phải truyền trao mãi đừng để đoạn dứt, về sau hãy truyền cho A–nan” và Đức Thế Tôn nói kệ phú pháp:
法                                                        Pháp bổn pháp vô pháp
法                                                        Vô pháp pháp diệc pháp
時                                                        Kim phó vô pháp thời
法                                                        Pháp pháp hà tằng pháp
(Pháp gốc pháp không pháp
Pháp không pháp cũng pháp
Nay khi trao không pháp
Mỗi pháp đâu từng pháp).

* Trang 27 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh