LOGO VNBET
Ngài có công rất lớn trong việc trùng tu Tổ đình Viên Thông vào các năm 1960, 1964, 1972.
Hòa thượng Diệu Khai là một trong những vị Sám chủ nổi tiếng của Thừa Thiên–Huế thời bấy giờ. Phần lớn, các đạo tràng đều cung thỉnh Ngài chứng minh và sám chủ. Đặc biệt, trong lễ tang Đức đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết, Ngài được Giáo hội cung thỉnh làm Sám chủ trong suốt 1 tuần tang lễ.
Vào ngày 7 tháng 6 năm Tân Dậu (1981), Hòa thượng viên tịch tại chùa Viên Thông, hưởng thọ 74 tuổi. Đệ tử nối pháp của Ngài có các Hòa thượng Đồng Chơn–Thông Niệm–Long Hưng, trùng kiến chùa Bát Nhã, Đà Nẵng; Đồng Huy–Quảng Tú, trú trì chùa Viên Thông, Huế.
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Kể từ khi Tiên chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa lập ra nhà Nguyễn thì cũng là lúc Phật giáo có mặt, ổn định và phát triển cho đến ngày nay. Từ đó Phật giáo xứ Huế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo sau này. Tuy nhiên, phần lớn chư Tăng nơi đây truyền thừa theo pháp kệ của tổ Thiệt Diệu–Liễu Quán. Sự truyền thừa của thiền phái Chúc Thánh chỉ gói gọn trong Tổ đình Viên Thông và gần như mỗi thế hệ chỉ có một thầy một trò. Hiện tại, trú trì Tổ đình Viên Thông là Thượng tọa Thích Quảng Tú, pháp danh Đồng Huy, truyền thừa đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh.
Sau năm 1975, có Thượng tọa Thích Hạnh Đức, xuất gia với Hòa thượng Thích Giải An tại chùa Từ Quang, Quảng Ngãi về đảm nhận trú trì chùa Kim An tại xã Hương Long, thành phố Huế. Tuy rằng sự truyền thừa tại Thừa Thiên–Huế rất khiêm tốn nhưng trong những Phật sự từ trước đến nay giữa chư Tăng hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên đều có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ tương cho nhau.

* Trang 223 *
device

* Trang 224 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh