LOGO VNBET
THƯ MỤC THAM KHẢO
A. SÁCH CHỮ VIỆT
1. Phật tử Khánh Anh, Khánh Anh Văn Sao, nhà in Thanh Mau, 1952.
2. Thích Hải Ấn, Hà Xuân Liêm, Lịch sử Phật giáo xứ Huế, NXB Văn Hóa Sài–gòn, 2006.
3. Tổ đình Thiên Ấn, Lược sử Tổ đình Thiên Ấn, nhà in Thanh Bình, Quảng Ngãi, 1961.
4. Thích Đồng Bổn, Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập I, NXB Tp.HCM, 1996.
5. Thích Đồng Bổn, Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập II, NXB Tôn giáo, 2002.
6. Nguyễn Đình Chúc–Huệ Nguyễn, Lược sử Phật giáo và các ngôi chùa Phú Yên, NXB Thuận Hóa, 1999.
7. Nguyễn Đại Đồng, PhD Nguyễn Thị Minh, Phong trào chấn hưng Phật giáo Tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927–1938, NXB Tôn giáo, 2008.
8. Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, NXB Tp.HCM, 1995.
9. Lý Kim Hoa, Châu bản triều Nguyễn – Tư liệu Phật giáo, NXB Văn hóa Thông tin, 2003.
10. Thích Như Hoằng, Nơi Bồ tát ẩn tu, NXB Tôn giáo, 2006.
11. Tổ đình Đông Hưng, Tiểu sử chư Hòa thượng Tôn Sư, 1992.
12. Thông Thanh Khánh, Chùa Ninh Thuận, NXB Tp.HCM, 2000.
13. Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, NXB Văn học, 2001.
 14. Tỳ–kheo Ni Thích Viên Minh, Hành trạng chư Ni Việt Nam, NXB Tôn giáo 2007.

* Trang 561 *
device

15. Hồ Ngận, Quảng Nam Xưa Nay (di cảo), NXB Thanh niên, 2004.
16. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, NXB Giáo dục, 2002.
17. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, NXB Thuận Hóa, 1997.
18. Thích Như Nghĩa, Sơ lược lịch sử chư Tổ Tổ đình Sắc tứ Thiên Ấn–Quảng Ngãi, Lưu hành nội bộ, 2003.
19. Chơn Phát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, giáo tài lưu hành nội bộ, 1998.
20. Thích Chơn Phát, Sử liệu Danh Tăng–Tự viện–Thắng cảnh Phật giáo Quảng Nam, Phật học viện Quảng Nam ấn hành, 1970.
21. Albert Sallet, Ngũ Hành Sơn (Nguyễn Sinh Duy dịch), NXB Đà Nẵng, 1996.
 22. Thích Đại Sán, Hải ngoại ký sự, Viện đại học Huế, 1963.
23. Li Tana, Xứ Đàng Trong, NXB Trẻ, 1999.
24. Thích Như Tịnh, Phổ hệ truyền thừa Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam và Đà Nẵng, Lưu hành nội bộ, 2007.
25. Thích Như Tịnh, Hành trạng chư thiền đức xứ Quảng, NXB Tôn giáo, 2008.
26. Thích Chơn Thành–Tâm Quang Nguyễn Văn May, Lược sử Phật giáo và Những ngôi chùa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận, Bản thảo, không rõ năm.
27. Lê Mạnh Thát, Toàn tập Minh Châu Hương Hải, NXB Tp.HCM, 2000.
28. Lê Mạnh Thát, Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài, NXB Tp.HCM, 2005.
29. Lê Mạnh Thát, Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức, NXB
30. Nguyễn Quyết Thắng, Quảng Nam đất nước và nhân vật, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2001.

* Trang 562 *
device

31. Mật Thể, Việt Nam Phật giáo Sử Lược, NXB Tôn giáo, 2004.
32. Tu viện Nguyên Thiều, Tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Đồng Thiện, Lưu hành nội bộ, 2001.
33. Thích Huệ Thông, Sơ thảo Phật giáo Bình Dương, NXB Mũi Cà Mau, 2000.
34. Thích Huệ Thông chủ biên, Những ngôi chùa ở Bình Dương – Quá khứ và hiện tại, NXB Tôn giáo Hà Nội, 2002.
35. Nguyễn Khắc Thuần, Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam tập II, NXB Giáo dục, 2001.
36. Nguyễn Khắc Thuần, Lịch sử cổ trung đại Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, 2002.
37. Thích Quảng Thiện, Tổ đình Sắc tứ Hội Phước (Chùa Cát), bản thảo, 2004.
38. Thích Không Trú chủ biên, Lược sử những ngôi chùa tỉnh Lâm Đồng, NXB Tôn giáo 2008.
B. KINH SÁCH CHỮ HÁN
1. Tăng cang Từ Trí, Ngũ Hành Sơn lục, bản chép tay.
2. Toàn Thể Linh Nguyên, Sa–môn Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm thiền sư xuất thế nhân do tích chí, bản chép tay của Chơn Thuật–Đạo Nghĩa chùa Phước Lâm, Hội An.
3. Chùa Thiền Tôn, Huế, Lịch truyền Tổ đồ, bản in khắc gỗ.
4. Chùa Bảo Lâm, Phật thuyết A Di Đà kinh sớ sao, bản in năm Mậu Tuất (1898) tại Bình Định.
5. Chùa Phổ Bảo, Truy môn cảnh huấn, bản in năm Mậu Thân (1848).
6. Chỉ nguyệt lục (Đại chính tạng)
C. CÁC TẠP CHÍ, KỶ YẾU, LUẬN VĂN
1. Tập văn thành đạo số 25–PL.2536–1993.
2. Tập văn thành đạo số 43–PL.2542–1999.
3. Nguyệt san Giác Ngộ số 83.

* Trang 563 *
device

4. Kỷ yếu tang lễ Hòa thượng Thích Như Vạn, chùa Phước Lâm 1980.
5. Kỷ yếu tang lễ Hòa thượng Thích Tâm Thanh, Vĩnh Minh tự viện, 2005.
6. Thích Như Hoằng, Chùa Thập Tháp và Sự truyền bá Phật giáo phái Lâm Tế vào Đàng Trong, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa III (1993–1997) Học viện PGVN tại Tp. HCM, 1997.
7. Thích Giải Nghiêm, Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam Đà Nẵng, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa V (2001–2005) Học viện PGVN tại Tp.HCM, 2005.
8. Thích Hạnh Thiện, Thiền sư Minh Hải và Tổ đình Chúc Thánh, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa I (1997–2001) Học viện PGVN tại Huế, 2001.
D. KHẢO SÁT ĐIỀN DÃ, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VĂN BIA, VĂN BẢN LƯU TRỮ, LONG VỊ, PHÁP QUYỂN, ĐỘ ĐIỆP, CHÚC TỪ CÁC CHÙA
01. Tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng:
Chùa Chúc Thánh, Phước Lâm, Vạn Đức, Long Tuyền, Cổ Lâm, Tam Thai, Linh Ứng, Vu Lan.
02. Tỉnh Thừa Thiên–Huế:
Chùa Viên Thông, Phước Huệ.
03. Tỉnh Quảng Ngãi:
Chùa Thiên Ấn, Viên Quang, Diệu Giác, Tây Thiên, Phước Quang, Quang Lộc, Phổ Quang, Từ Quang, Liên Tôn, Thọ Sơn.
04. Tỉnh Bình Định:
Chùa Sơn Long, Linh Sơn, Thiên Hòa, Phổ Bảo, Long Tường, Thắng Quang.
05. Tỉnh Phú Yên:
Chùa Từ Quang, Phước Sơn, Triều Tôn, Khánh Sơn, Khánh Minh, Bửu Lâm, Châu Lâm.

* Trang 564 *
device

06. Tỉnh Khánh Hòa:
Chùa Hội Phước, Linh Sơn, Long Sơn, Thiên Tứ, Từ Vân.
07. Tỉnh Ninh Thuận:
Chùa Thiền Lâm, Thiên Hưng, Bửu Vân, Sùng Đức.
08. Tỉnh Bình Thuận:
Chùa Giác Hoa, Pháp Bảo, Pháp Bửu, Thiên Tường.
09. Thành phố Sài–gòn:
Chùa Tập Phước, Hưng Long, Đông Hưng, Quán Thế Âm.
10. Tỉnh Bình Dương:
Chùa Hội Khánh, Thiên Tôn, Tây Tạng.
11. Tỉnh Vĩnh Long:
Chùa Phước Hậu, Đông Phước.

* Trang 565 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh