LOGO VNBET
TIẾT 6
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Vào năm 1653, chúa Hiền–Nguyễn Phúc Tần đánh chiếm vùng đất Chiêm Thành từ đèo Cả vào đến sông Phan Lang, lập ra dinh Thái Khang (nay là tỉnh Khánh Hòa) gồm hai phủ: Thái Khang (nay là Ninh Hòa) và Diên Ninh (nay là Diên Khánh). Như vậy, đến giữa thế kỷ XVII, biên giới Đại Việt đã vượt qua khỏi đèo Cả vào đến tận khu vực Khánh Hòa ngày nay. Sau khi bình định dân Chiêm Thành, các chúa đã đặt quan cai trị và dòng Việt tộc theo bước chân Nam tiến đến cư ngụ tại vùng đất này. Trong đoàn lưu dân ấy, có các nhà sư đi theo hoằng pháp và hướng đạo tinh thần cho cộng đồng người Việt mới định cư.
Theo một số sử liệu còn lại, phần lớn các chùa tại tỉnh Khánh Hòa có sớm nhất vào giữa thế kỷ XVII như chùa Thiên Bửu Thượng và Thiên Bửu Hạ tại huyện Ninh Hòa do tổ Tế Hiển–Bửu Dương khai sơn; chùa Hội Phước tại thành phố Nha Trang do tổ Phật Ấn–Quảng Hiển và Tịch Viễn–Hồng Quy khai sơn; chùa Linh Sơn tại huyện Vạn Ninh do tổ Đại Bửu–Kim Cang khai sơn; chùa Thiên Tứ huyện Ninh Hòa do tổ Pháp Thân–Đạo Minh khai sơn; chùa Kim Sơn tại Diên Khánh do tổ Thiệt Địa–Pháp Ấn khai sơn v.v... Tại vùng đất mới này đều có chư Tăng truyền thừa của cả 3 dòng phái Nguyên Thiều, Chúc Thánh, Liễu Quán.
Vị Tổ sư đầu tiên của dòng Chúc Thánh đến vùng đất Khánh Hòa là tổ Pháp Thân–Đạo Minh (1684–1803) khai sơn chùa Thiên Tứ tại huyện Ninh Hòa. Đến thời vua Minh Mạng, thiền sư Chương Huấn–Tông Giáo đảm nhận trú trì chùa An Dưỡng tại Nha Trang. Tuy nhiên sự truyền thừa của cả hai vị Tổ sư này đều bị gián đoạn. Mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, từ Phú Yên thiền sư Chơn Hương–Thiên Quang vào trú trì chùa Linh Sơn, huyện Vạn Ninh và thiền sư Như Huệ–Thiền Tâm vào trú trì chùa Hội Phước (tục gọi là chùa Cát) tại Nha Trang. Từ đó, cả

* Trang 363 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh