LOGO VNBET
Tổ Thứ 11
Tôn Giả PHÚ NA DẠ XA

(Giữa thế kỷ V sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng họ Cù–đàm người nước Hoa–thị, cha tên Bảo Thân, Ngài là con út trong gia đình 7 anh em. Thuở nhỏ, Ngài tâm tư bình thản không tịnh không loạn, thường nói với các anh: “Nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em quyết đến để gần gũi tùy hỷ”.
Khi tổ Hiếp Tôn giả đến nước này chấn hưng Phật pháp, Ngài liền đến dự trong hội ấy. Thấy Ngài ứng đối mẫn tiệp, ngôn ngữ hợp lý, Tổ độ cho xuất gia. Sau khi đắc pháp với tổ Hiếp Tôn giả, Ngài một lòng tinh tấn, lấy sự giáo hóa làm trọng trách. Đạo đức Ngài vang khắp, số chúng quy ngưỡng đến ngàn vạn, những người được quả thánh tới 500 vị. Về sau, Ngài đến nước Ba–la–nại có một vị Trưởng giả vào hội. Người đó chính là Mã Minh. Sau khi đối luận, Mã Minh liền ngộ được thắng nghĩa của Ngài, vui thích cầu xin xuất gia. Ngài độ cho xuất gia và thọ giới Cụ túc.
Số chúng được Ngài độ, có đến 200 vị chứng quả A–la–hán, ngoài ra còn vô số người phát tâm quy kính Tam bảo. Thấy cơ duyên giáo hóa sắp viên mãn, Ngài gọi Mã Minh lại dặn dò và đọc kệ phú chúc:
顯                                                         Mê ngộ như ẩn hiển
                                                         Minh ám bất tương ly
法                                                         Kim phó ẩn hiển pháp
                                                         Phi nhất diệc phi nhị
(Mê ngộ như ẩn hiện
Tối sáng chẳng rời nhau
Nay trao pháp ẩn hiện
Chẳng một cũng chẳng hai).
Ngài truyền pháp cho Mã Minh xong, liền hiện thần biến, rồi lặng lẽ viên tịch. Bốn chúng dựng bảo tháp an trí chân thân.

* Trang 37 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh