LOGO VNBET
Tổ Thứ 12
Tôn Giả MÃ MINH

(Cuối thế kỷ V sau Phật Niết–bàn)
Tổ người nước Ba–la–nại, hiệu Mã Minh cũng có hiệu Công Thắng. Vì khi Ngài sinh ra, các con ngựa đều hý vang, nên gọi là Mã Minh. Lại cũng có thuyết nói, mỗi khi Ngài thuyết pháp, các con ngựa trong chuồng ở gần đều lặng lẽ lắng nghe, khi thuyết xong chúng lại hý vang, nên gọi Ngài là Mã Minh. Lúc chưa xuất gia, Ngài là một biện sĩ lỗi lạc, danh tiếng đồn đãi vang cả quốc nội và quốc ngoại.
Sau khi được tổ Phú–na–dạ–xa độ cho xuất gia và truyền tâm ấn, Ngài lại nổi tiếng là một nhà thuyết pháp tài tình. Sau đó, có ngoại đạo Ca–tỳ–ma–la cùng với 3.000 đồ đệ tới quy y xuất gia. Ngài bảo giới tử: “Các ông thú hướng Bồ–đề sẽ thành đạo thánh”. Ca–tỳ–ma–la quả nhiên được giới thể, phát hào quang sáng, có mùi hương lạ xông khắp.
Một hôm, Ngài gọi Ca–tỳ–ma–la đến dặn dò và đọc kệ phú pháp:
                                                         Ẩn hiển tức bổn pháp
二                                                         Minh ám nguyên bất nhị
法                                                         Kim phó ngộ liễu pháp
                                                         Phi thủ diệc phi ly
(Ẩn hiện vốn pháp này
Sáng tối nguyên không hai
Nay truyền pháp liễu ngộ
Không lấy cũng chẳng bỏ)
Truyền pháp xong, Ngài vào chánh định hiện tướng viên tịch. Ca–tỳ–ma–la và đồ chúng đem chân thể của Ngài để vào khám thờ. Ngài là vị Tổ thứ 12 của Thiền tông, cũng là một vị pháp sư làm

* Trang 38 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh