LOGO VNBET
Tổ Thứ 14
Tôn Giả LONG THỌ

(Giữa thế kỷ VI sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả còn có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ấn. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh, vừa nghe Phạm Chí tụng bốn kinh Phệ–đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Đến 20 tuổi, Ngài đi chu du nhiều nước tìm học các môn thiên văn, địa lý, toán số, sấm ký và các học thuật của ngoại đạo. Môn nào Ngài học cũng đều xuất sắc hơn mọi người.
Sau khi gặp tổ Ca–tỳ–ma–la cảm hóa, Ngài xin xuất gia được Tổ độ cho và truyền tâm ấn. Từ đó, Ngài vân du thuyết pháp khắp nơi, lần lượt đến miền Nam Ấn giáo hóa, đồ chúng xuất gia rất đông, trong đó có Đề–bà. Sau khi Đề–bà chứng quả thánh, Ngài bèn ấn chứng tâm tông, đọc kệ phú pháp:
法                                                         Vi minh ẩn hiển pháp
理                                                         Phương thuyết giải thoát lý
證                                                         Ư pháp tâm bất chứng
                                                         Vô sân diệc vô hỷ
(Vì sáng pháp ẩn hiển
Mới nói lý giải thoát
Nơi pháp tâm chẳng chứng
Không giận cũng không mừng).
Dặn dò xong, Ngài nhập Nguyệt Luân tam–muội rồi hiện tướng thần biến vào Niết–bàn. Ngài sáng tác rất nhiều bộ luận để xiển dương giáo pháp Đại thừa như: Trung luận; Thuận trung luận; Thập nhị môn luận; Đại thừa phá hữu luận; Lục thập tụng như lý luận; Đại thừa nhị thập tụng luận; Thập bát không luận; Hồi tránh luận; Bồ–đề tư lương luận; Bồ–đề tâm ly tướng luận; Bồ–đề hạnh kinh; Thích ma–ha–diễn luận; Khuyến phát chư vương yếu kệ; Tán pháp giới tụng; Quảng đại pháp nguyện tụng. Trong những tác phẩm của Ngài, bộ Trung luận có giá trị nhất, hiện nay đã dịch ra nhiều thứ tiếng để truyền bá khắp thế giới.

* Trang 40 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh