LOGO VNBET
Tổ Thứ 19
Tôn Giả CƯU MA LA ĐA

(Đầu thế kỷ VIII sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả dòng Bà–la–môn ở nước Nguyệt Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc, chỉ bo bo giữ của. Nhân việc con chó nằm ngoài rèm, gặp tổ Già–da–xá–đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia thọ giới. Sau khi được tổ Xá–đa phó chúc và truyền tâm pháp, Ngài đi vân du khắp nơi để hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi giáo hóa đến miền Trung Ấn, trên đường gặp một du khách tên Xà–dạ–đa và khai thị giáo hóa người này. Dạ–đa nghe dạy liền phát huệ đời trước, bèn xin xuất gia, đồng thời thỉnh Ngài đến Bắc Ấn giáo hóa. Ngài bằng lòng, thầy trò và đồ chúng đồng sang Bắc Ấn. Đến nhà, Dạ–đa xin phép cha mẹ được xuất gia. Ngài làm lễ xuất gia và truyền giới Cụ túc cho Dạ–đa tại một ngôi tháp cổ, nơi quê hương của Dạ–đa. Sau đó, Ngài ấn chứng truyền tâm ấn cho Dạ–đa kế thừa Tổ nghiệp và đọc kệ phú chúc:
生                                                         Tánh thượng bổn vô sanh
說                                                         Vi đối cầu nhân thuyết
得                                                         Ư pháp ký vô đắc
 何                                                          Hà hoài quyết bất quyết
(Trên tánh vốn không sanh
Vì đối người cầu nói
Nơi pháp đã không được
Đâu cần quyết chẳng quyết).
Dạ–đa cung kính đảnh lễ vâng dạy. Ngài ngồi ngay trên tòa chắp tay hở ra như hoa sen nở phóng hào quang soi khắp trong chúng, rồi yên lặng thị tịch. Toàn chúng xây tháp phụng thờ.

* Trang 45 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh