LOGO VNBET
Đức Thế Tôn ấn chứng cho Ngài kế thừa y bát, làm Tổ thứ nhất, thống lãnh Tăng đoàn. Sau khi Phật nhập Niết–bàn 7 ngày, Ngài triệu tập 500 vị đại A–la–hán kết tập kinh điển trong động Tất–bát–la, núi Kỳ–xà–quật. Trong lần kết tập này Ngài làm chủ trì, Tôn giả A–nan đọc kinh, Tôn giả Ưu–ba–ly tụng luật.
Khi tuổi đã ngoài 100, Ngài phú chúc cho Tôn giả A–nan kế thừa làm Tổ thứ 2 và nói bài kệ truyền pháp:
來? 法                                                       Pháp pháp bổn lai pháp
法                                                         Vô pháp vô phi pháp
中                                                         Hà ư nhất pháp trung
法                                                         Hữu pháp hữu bất pháp
(Các pháp, pháp xưa nay
Không pháp, không phi pháp
Tại sao trong một pháp
Có pháp, có phi pháp?).
Truyền pháp xong, Ngài ôm y bát đến nhập định tại núi Kê Túc cách thành Vương Xá 8 dặm về phía tây nam.
Tổ Thứ 2
Tôn Giả A NAN

(Sinh sau Phật 30 năm)
Tôn giả con vua Hộc Phạn, dòng Sát–đế–lợi, ở thành Ca–tỳ–la–vệ, em ruột Đề–bà–đạt–đa, em con nhà chú của Phật Thích–ca. Năm 25 tuổi, Ngài theo Phật xuất gia. Đến khi đức Thế Tôn lớn tuổi cần người thị giả thì Ngài được đại chúng cử làm thị giả cho Đức Phật suốt 25 năm. Ngài là người đứng ra xin Đức Thế Tôn cho nữ giới được xuất gia. Giáo đoàn Tỳ–kheo ni được hình thành cũng là nhờ công đức của Ngài. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài là người trùng tụng lại tất cả kinh điển. Là một bậc đa văn đệ nhất, Ngài đọc lại không sót chữ nào. Tất cả kinh điển đều có câu đầu tiên “Như thị ngã văn” chính là lời thuật lại của Ngài vậy.

* Trang 28 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh