LOGO VNBET
Tổ Thứ 24
Tôn Giả SƯ TỬ

(Cuối thế kỷ IX sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Bà–la–môn, người Trung Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà–la–môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp tổ Hạc–lặc–na và hồi đầu thọ giáo với Tổ. Khi Tổ sắp tịch truyền tâm pháp lại cho Ngài. Ngài sang nước Kế Tân hoằng hóa. Ngài gặp và độ Bà–xá–tư–đa, triệu tập Thánh chúng làm lễ truyền giới.
Sau đó, Ngài gọi Bà–xá–tư–đa lại bảo: “Nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyền Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ông, ông nên phụng trì, ông mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm trách nhiệm. Nếu có người nghi ngờ nên trình y Tăng–già–lê của ta đây làm tin”. Nghe ta nói kệ:
時                                                         Chánh thuyết tri kiến thời
心                                                         Tri kiến câu thị tâm
見                                                         Đương tâm tức tri kiến
                                                         Tri kiến tứ ư kim
(Chính khi nói tri kiến
Tri kiến đều là tâm
Chính tâm tức tri kiến
Tri kiến tức hiện nay).
Bà–xá–tư–đa nhận lãnh tuân hành, ngay hôm đó đi nơi khác. Lúc ấy, trong nước có những kẻ giả mạo Tăng chúng ám toán nhà vua, nhà vua tức giận ra lệnh sát hại chúng Tăng và Ngài bị sát hại trong pháp nạn này.

* Trang 50 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh