LOGO VNBET
Tổ Thứ 25
Tôn Giả BÀ XÁ TƯ ĐA

(Đầu thế kỷ X sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Bà–la–môn người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch Hạnh, mẹ là Thường An Lạc. Một hôm, bà Thường An Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài. Khi sinh ra, Ngài nắm chặt bàn tay trái mãi, đến khi gặp tổ Sư Tử mới mở ra. Ngài được cha mẹ cho phép xuất gia theo hầu tổ Sư Tử. Vì nợ trước phải trả nên truyền tâm ấn xong, Tổ bảo Ngài phải sang Nam Ấn.
Ra khỏi nước Kế Tân, Ngài đến Trung Ấn. Vua nước này hiệu Ca Thắng ra đón tiếp Ngài. Sau đó, Ngài sang Nam Ấn và được vua Thiên Đức sửa sang xa giá ra đón tiếp thỉnh Ngài về hoàng cung. Tại đây, thái tử Bất–như–mật–đa xin Ngài xuất gia. Ngài thấy thái tử tha thiết cầu đạo, liền nhận cho xuất gia. Sau 6 năm, Ngài triệu thỉnh các vị thánh chúng vào vương cung truyền giới cho Bất–như–mật–đa. Giờ truyền giới đó có nhiều điềm lành ứng hiện, chúng hội đều hoan hỷ. Một hôm, Ngài gọi Bất–như–mật–đa đến truyền kệ phú pháp:
見                                                         Thánh nhân thuyết tri kiến
非                                                         Đương cảnh vô thị phi
性                                                         Ngã kim ngộ chân tánh
                                                        Vô đạo diệc vô lý
(Thánh nhân nói tri kiến
Ngay cảnh không phải quấy
Nay ta ngộ tánh ấy
Không đạo cũng không lý).
Bất–như–mật–đa thọ pháp xong, thưa:
– Còn y Tăng–già–lê thầy không truyền cho con, là sao vậy?

* Trang 51 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh