LOGO VNBET
vương mà ở lâu, nay tôi sắp đi, đại vương khéo hộ trì Phật pháp.
Nói xong, Ngài trở lại chỗ ngồi, thị hiện các thứ thần biến rồi thị tịch. Vua và môn đồ xây tháp thờ xá–lợi cúng dường.
Tổ Thứ 27
Tôn Giả BÁT NHÃ ĐA LA

(Cuối thế kỷ X sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả dòng Bà–la–môn người miền Đông Ấn, cha mẹ mất sớm, Ngài thường đi khất thực để độ nhật. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp tổ Bất–như–mật–đa nhắc lại duyên xưa, Ngài xin xuất gia, theo hầu Tổ và được truyền tâm pháp.
Về sau, Ngài thống lãnh đồ chúng sang Nam Ấn hoằng hóa. Vua nước này hiệu Hương Chí hết lòng sùng kính Phật pháp. Tại đây, Ngài gặp Bồ–đề–đa–la và nhận làm đệ tử.
Một hôm, Ngài gọi Bồ–đề–đa–la đến dặn:
– Đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ông, ông khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Nghe ta nói kệ:
種                                                         Tâm địa sanh chư chủng
理                                                         Nhân sự phục sanh lý
滿 圓                                                         Quả mãn Bồ Đề viên
                                                         Hoa khai thế giới khởi
(Đất tâm sanh các giống
Nhân sự lại sanh lý
Quả đầy Bồ–đề tròn
Hoa nở thế giới sanh).
Truyền pháp xong, Ngài hiện thần biến, rồi thị tịch.

* Trang 53 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh