LOGO VNBET
(Ta sang đến cõi này
Truyền pháp cứu mê tình
Một hoa nở năm cánh
Nụ trái tự nhiên thành).
Ngài lại bảo: “Ta có bộ kinh Lăng–già 4 quyển, là pháp yếu tột cùng mà Phật diễn nói, khéo giúp cho chúng sanh mở bày ngộ nhập kho tàng tri kiến Phật, nay ta trao lại cho ông”.
Sau đó Ngài thị tịch. Nhưng về sau có người thấy Ngài quảy chiếc dép trên vai đi về phương Tây. Tập Thiếu thất lục môn là tác phẩm của Ngài. Thiền tông Trung Hoa tôn xưng Ngài là Sơ tổ.
 
Tổ Thứ 29
Thiền sư TUỆ KHẢ – ĐẠI TỔ

(494 – 601)
Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, dòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu tự, sau mới có thai. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên là Quang.
Năm 30 tuổi, Sư đến Lạc Dương lên núi Hương Sơn chùa Long Môn xin thiền sư Bảo Tịnh xuất gia, sau đến chùa Vĩnh Mục thọ giới ở tại pháp hội Phù Du. Sư chuyên học kinh luận, chưa bao lâu thảy được tinh thông. Năm 32 tuổi, Sư trở về Bổn sư nơi Hương Sơn. Ở đây trọn ngày, Sư ngồi thiền quán trên núi. Về sau, Sư nghe Tổ sư Đạt–ma qua hoằng pháp ở Trung Hoa nên tìm đến chùa Thiếu Lâm yết kiến tổ Bồ–đề–đạt–ma và được truyền tâm ấn. Sư ở đây cho đến lúc Tổ quy tịch. Sau đó, Sư sang Bắc Tề hoằng truyền chánh pháp, gặp và độ cho Tăng Xán xuất gia. Ngày 18 tháng 3 niên hiệu Thiên Bình thứ 2, Bính Thìn (536) Tăng Xán được thọ giới Cụ túc tại chùa Quang Phước. Sau đó, tổ Huệ Khả ấn chứng phú pháp:

* Trang 55 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh