LOGO VNBET
Trong 500 đệ tử đắc giới, có hai vị La–hán, một người tên Thương–na–hoà–tu, một người tên Mạt–điền–để–ca, biết Tôn giả Thương–na–hoà–tu là bậc pháp khí, Ngài gọi Tôn giả đến và dặn: “Như Lai đem chánh pháp giao phó cho Đại Ca–diếp, Ca–diếp nhập định giao phó cho ta, nay ta sắp diệt độ nên giao phó lại cho ông. Ông hãy nhận lãnh lời ta”, hãy nghe ta nói kệ:
法                                                         Bổn lai phó hữu pháp
法                                                         Phó liễu ngôn vô pháp
悟                                                         Các các tu tự ngộ
法                                                         Ngộ liễu vô vô pháp
(Xưa nay truyền có pháp
Truyền rồi nói không pháp
Mỗi mỗi cần tự ngộ
Ngộ rồi không không pháp).
Sau khi phú pháp cho Tôn giả Thương–na–hoà–tu, Ngài dặn Tôn giả Mạt–điền–để–ca: “Xưa Phật huyền ký, sau khi Như Lai diệt độ khoảng 500 năm, ông là người xiển dương đại pháp ở nước Kế Tân”. Dặn dò đệ tử xong, Ngài ra giữa sông Hằng nhập Niết–bàn.
 
Tổ Thứ 3
Tôn Giả THƯƠNG NA HÒA TU

(Thế kỷ I sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Tỳ–xá–đa nước Ma–đột–la, cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều–xa–da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sinh. Lúc đầu, Ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết. Ban đầu tu theo pháp tiên đã được thần thông, sau gặp tổ A–nan, Ngài hồi đầu trở về chánh pháp. Tổ A–nan thấy Ngài đã thâm ngộ diệu tâm nên ấn chứng làm Tổ thứ 3. Sau khi đắc pháp với tổ A–nan, Ngài đi đến khu rừng Ưu–lưu–trà cất tịnh xá hoằng hóa Phật pháp rất hưng thịnh.

* Trang 29 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh