LOGO VNBET
地                                                         Bổn lai duyên hữu địa
生                                                         Nhân địa chủng hoa sanh
種                                                         Bổn lai vô hữu địa
                                                         Hoa diệc bất tằng sanh
(Xưa nay nhân có đất
Bởi đất giống hoa sanh
Xưa nay không có giống
Hoa cũng chẳng từng sanh).
Sư sang xứ Nghiệp Đô tùy nghi giáo hóa thuyết pháp độ sanh ngót 34 năm. Về sau, bị Địch Trọng Khản gia hình mà viên tịch. Lúc đó nhằm niên hiệu Khai Hồng thứ 13 nhà Tùy, Tân Dậu (601), hưởng thọ 107 tuổi, thiện tín thương xót đem di thể Sư về chôn ở Từ Châu phía đông bắc huyện Phú Dương. Đến đời vua Đức Tông nhà Đường truy phong hiệu Đại Tổ thiền sư. Thiền tông Trung Hoa tôn xưng Sư là Đệ nhị Tổ sư.
 
Tổ Thứ 30
Thiền sư TĂNG XÁN – GIÁM TRÍ

(497? – 606)
Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào, chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ tổ Huệ Khả xin sám tội. Nhân đó ngộ đạo, được Tổ cho thọ giới Cụ túc tại chùa Quang Phước, nhằm niên hiệu Thiên Bình thứ 2, Bính Thìn (536) đời Bắc Tề. Sư theo hầu hạ Tổ được hai năm, được Tổ truyền kệ và y bát bảo phải đi phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núi Hoàn Công thuộc Thư Châu.
Đời Châu Võ Đế ra lệnh diệt Phật pháp. Sư sang ở núi Tư Không huyện Thái Hồ. Đời nhà Tùy khoảng niên hiệu Khai Hồng có Sa–di hiệu Đạo Tín mới 14 tuổi đến học đạo với Tổ được ngộ đạo. Từ đây,

* Trang 56 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh