LOGO VNBET
種                                                         Hữu tình lai hạ chủng
生                                                         Nhân địa quả hoàn sanh
種                                                         Vô tình ký vô chủng
                                                         Vô tánh diệc vô sanh
(Hữu tình đến gieo giống
Nhân đất quả lại sanh
Vô tình đã không giống
Không tánh cũng không sanh).
Huệ Năng thọ pháp và y bát xong, Sư bảo đi thật xa để lánh nạn và chờ đủ duyên mới ra thuyết pháp độ chúng.
Bốn năm sau, Sư thị tịch, nhằm niên hiệu Thượng Nguyên thứ 2 (675) nhà Đường, thọ 74 tuổi. Tứ chúng xây tháp tôn thờ ở Đông Sơn huyện Huỳnh Mai. Vua Đường Đại Tông truy phong hiệu Đại Mãn thiền sư, tháp hiệu Pháp Võ. Sư có trước tác tập Tối thượng thừa luận hiện giờ vẫn còn lưu hành. Thiền tông Trung Hoa tôn xưng Sư là Đệ ngũ Tổ sư.
Tổ Thứ 33
Thiền sư HUỆ NĂNG – ĐẠI GIÁM

(638 – 713)
Sư họ Lư, quê gốc ở Phạm Dương, nhưng cha Sư qua làm quan tại Tân Châu nên Sư sinh ra ở đây. Mồ côi cha từ nhỏ, Sư phải đi đốn củi nuôi mẹ. Một hôm ra phố nghe người tụng kinh Kim Cang, chợt có sở ngộ, Sư liền xin mẹ đi xuất gia. Sư đến núi Hoàng Mai tham lễ tổ Hoằng Nhẫn. Về sau Sư trình sở ngộ với bài kệ nổi tiếng:
樹                                                         Bồ–đề bổn vô thọ
臺                                                         Minh kính diệc phi đài
物                                                         Bổn lai vô nhất vật
                                                         Hà xứ nhạ trần ai

* Trang 59 *
device

(Bồ–đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Bụi trần bám ở đâu?)
Sư được tổ ấn chứng truyền y và bảo đi lánh nạn.
Ngót 16 năm ẩn tránh, khi cơ duyên hoằng pháp đã đến, Sư qua Quảng Châu, đến chùa Pháp Tánh và sư Ấn Tông thỉnh các bậc danh đức truyền giới Cụ túc cho Sư.
Năm sau, Sư về chùa Bửu Lâm ở Tào Khê lập đạo tràng xiển dương chánh pháp. Từ đó, thiền tông ngày một hưng thịnh tại Trung Hoa.
Niên hiệu Tiên Thiên năm đầu (712), một hôm Sư gọi đồ chúng đến bảo: “Ta ở chỗ tổ Hoằng Nhẫn thọ pháp yếu cùng y bát. Nay tuy nói pháp mà không truyền y bát, bởi vì các ông lòng tin đã thuần thục, không còn nghi ngờ, nên chẳng truyền”, nghe ta nói kệ:
種                                                         Tâm địa hàm chư chủng
萌                                                         Phổ vũ tấn giai manh
已                                                         Đốn ngộ hoa tình dĩ
                                                         Bồ-đề quả tự thành
(Đất tâm chứa các giống
Mưa khắp ắt nảy mầm
Hoa tình vừa đốn ngộ
Quả bồ–đề tự thành).
Đến tháng 7, Sư về Tân Châu vào chùa Quốc Ân, tắm gội xong, ngồi kết–già, an nhiên thị tịch. Khi ấy có mùi hương lạ xông ra, mống trắng vòng tới đất. Sự tịch ngày mùng 2 tháng 8 năm Quý Sửu (713), niên hiệu Tiên Thiên thứ 2 đời Đường, thọ 76 tuổi. Môn đồ đưa nhục thân về nhập tháp tại chùa Nam Hoa, Tào Khê. Vua Đường Hiến Tông truy phong Sư hiệu là Đại

* Trang 60 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh