LOGO VNBET
Tổ Thứ 38
Khai tổ tông Lâm Tế
Thiền sư LÂM TẾ – NGHĨA HUYỀN

(787 – 867)
Sư họ Hình, sinh năm Đinh Mão (787), niên hiệu Trinh Nguyên thứ 3 triều vua Đường Đức Tông, tại Nam Hoa thuộc Tào Châu (nay là huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông). Thuở nhỏ Sư tỏ ra có chí xuất trần, đến lớn xuất gia thọ Cụ túc giới với hiệu là Nghĩa Huyền. Sư am tường kinh luật nhưng than rằng: “Đây là phương thuốc cứu đời, chưa phải yếu chỉ của giáo ngoại biệt truyền”. Sư liền đi tham phương và đến pháp hội của Hoàng Bá.
Sau khi được Hoàng Bá ấn chứng, vào năm Giáp Tuất (854), niên hiệu Đại Trung thứ 8 triều vua Đường Tuyên Tông, Sư đến tỉnh Hà Bắc ở phía nam châu Đông Trấn lập viện Lâm Tế để giáo hóa đồ chúng.
Mỗi khi có thiền giả đến tham đạo, Sư thường dùng tiếng hét và gậy đánh để khai ngộ. Sư đã tạo nên một sắc thái mới đặc thù của thiền tông nên mọi người gọi là tông Lâm Tế.
Vào ngày mồng 10 tháng Giêng năm Đinh Hợi (867), niên hiệu Hàm Thông thứ 8 triều vua Đường Ý Tông, Sư ngồi yên lặng bảo: “Sau khi ta tịch chẳng được diệt mất Chánh pháp nhãn tạng của ta” và nói kệ truyền pháp:
沿                  Diên lưu bất chỉ vấn như hà
他                  Chân chiếu vô biên thuyết tợ tha
稟                  Ly tướng ly danh nhân bất bẩm
                 Xuy mao dụng liễu cấp tu  ma
(Theo dòng chẳng dứt hỏi thế nào
Chơn chiếu không ngằn nói giống ai
Lìa tướng lìa danh như chẳng nhận
Gươm bén dùng xong phải gấp mài).

* Trang 65 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh