LOGO VNBET
Nói xong, Sư thâu thần thị tịch, thọ 81 tuổi. Vua ban thụy hiệu là Huệ Chiếu thiền sư, tháp hiệu Trừng Linh.
Những lời dạy của Sư được đệ tử là Tam Thánh Huệ Nhiên gom chép lại thành cuốn Trấn châu Lâm Tế Huệ Chiếu thiền sư Ngữ lục (Lâm Tế Ngữ Lục) lưu truyền mãi đến nay. Đệ tử nối pháp của Sư là thiền sư Tồn Tương.
Tổ Thứ 39
Đời Thứ 2 Tông Lâm Tế
Thiền sư HƯNG HÓA – TỒN TƯƠNG

(840 – 925)
Sư họ Khổng, dòng dõi Đức Khổng tử, tổ tiên ban đầu ở Khúc Phụ (nay là Sơn Đông), sau dời đến Cam Tuyền (nay là Thiểm Tây). Sư sinh năm Canh Thân (840), niên hiệu Khai Thành thứ 5 triều vua Đường Văn Tông. Ban đầu Sư theo Nho học, sau đến Bàn Sơn theo Hữu Viện–Hiểu Phương xuất gia thọ Cụ túc. Trong pháp hội của Tổ sư Lâm Tế, Sư được làm thị giả.
Sư đến hội của Tam Thánh–Huệ Nhiên được làm Thủ tọa, đến hội Đại Giác làm Viện chủ. Ngay nơi hội Đại Giác, Sư ngộ được đạo lý của Lâm Tế nên kế thừa làm Nhị tổ tông này. Một hôm, Sư gọi đồ chúng vào thiền đường và ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 86 tuổi. Vua sắc phong thuỵ Quảng Tế đại sư, tháp hiệu Thông Tịch. Tác phẩm Hưng Hóa Tồn Tương ngữ lục được xếp vào Cổ tôn túc ngữ lục quyển 5. Đệ tử nối pháp của Sư là thiền sư Huệ Ngung.

* Trang 66 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh