LOGO VNBET
Khi hóa duyên đã mãn, Ngài đến nước Sất–lợi và nhận Tôn giả Ưu–ba–cúc–đa làm thị giả. Biết Ưu–ba–cúc–đa là bậc pháp khí, nên ba năm sau Ngài truyền trao giới Cụ túc cho Tôn giả và nói kệ phú pháp:
心                                                         Phi pháp diệc phi tâm
法                                                         Vô tâm diệc vô pháp
時                                                         Thuyết thị tâm pháp thờ
                                                         Thị pháp phi tâm pháp
(Phi pháp cũng phi tâm
Không tâm cũng không pháp
Khi nói tâm pháp ấy
Pháp ấy phi tâm pháp).
Sau khi truyền trao chánh pháp, Ngài nhập Hỏa quang tam–muội, dùng lửa tam–muội này thiêu thân. Ưu–ba–cúc–đa thu xá–lợi dựng tháp ở núi Phạn–ca–la.
 
Tổ Thứ 4
Tôn Giả ƯU BA CÚC ĐA

(Cuối thế kỷ I sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng họ Thủ–đà–la ở nước Sất–lợi, cha tên Thiện Ý. Trước khi sinh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà. Thuở bé Ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tình thuần hậu, trí huệ minh mẫn.
Khoảng 12 tuổi, Ngài được tổ Thương–na–hòa–tu đến tận nhà và dạy cho Ngài phương pháp buộc niệm. Năm 17 tuổi, Ngài xin Tổ xuất gia; đến 20 tuổi thọ giới Cụ túc, ngộ đạo và được ấn chứng làm Tổ thứ 4. Ngài đến nước Ma–đột–la cảm hóa rất đông dân chúng quy hướng Phật pháp. Ngài hàng phục ma Ba–tuần quy y Tam bảo.

* Trang 30 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh