LOGO VNBET
(Thế giới bạch ngân thân sắc vàng
Tình với phi tình một tánh chân
Tối sáng hết rồi đều chẳng chiếu
Vầng ô vừa xế thấy toàn thân).
Khi mặt trời vừa xế thì Sư ngồi yên lặng thị tịch, thọ 68 tuổi. Đồ chúng hỏa thiêu nhục thân Sư, thu được xá–lợi ngũ sắc rất nhiều, bèn lập tháp thờ tại Thủ Sơn. Nối pháp Sư có thiền sư Thiện Chiêu.
Tổ Thứ 43
Đời Thứ 6 Tông Lâm Tế
Thiền sư PHẦN DƯƠNG – THIỆN CHIÊU
汾 陽 善 昭 禪 師
(947 – 1024)
Sư họ Du, sinh năm Đinh Mùi (947) tại Thái Nguyên (Sơn Tây). Thuở nhỏ, Sư tính thâm trầm ít nói, có trí huệ lớn, không ưa những đồ trang sức. Năm 14 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, Sư phát tâm xuất gia.
Năm 22 tuổi, Sư thọ giới Cụ túc. Sau khi thọ giới, Sư du phương tham vấn 71 vị tôn túc về yếu chỉ của thiền nhưng vẫn chưa thỏa nguyện. Sau cùng, Sư đến pháp hội của thiền sư Tỉnh Niệm tại Thủ Sơn, Nhữ Châu. Ngay nơi đây Sư liền đại ngộ, đảnh lễ Thủ Sơn và thưa:
月                   Vạn cổ bích đàm không giới nguyệt
                   Tái tam lao mộc thỉ ưng tri
(Đầm xanh muôn thuở xuyên bóng nguyệt
Lắm phen mò mẫm mới hay ra)
Sư dừng lại đây hầu hạ Thủ Sơn trong một thời gian dài.
Sau Sư từ tạ ra đi hành hóa du phương khắp mọi nơi. Năm Quý Tỵ (993), niên hiệu Thuần Hòa thứ 4, Sư về trú trì viện Thái Tử

* Trang 70 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh