LOGO VNBET
Một hôm, có con ông trưởng giả tên là Hương Chúng đến cầu xin Ngài xuất gia. Qua vài câu đối đáp, Ngài biết người này là bậc pháp khí nên thế phát, truyền giới Cụ túc và bảo: “Cha ông mộng thấy mặt trời vàng nên sinh ông, nay ta đặt tên ông là Đề–đa–ca. Như Lai đem đại pháp nhãn tạng lần lượt truyền trao đến ta, nay giao phó cho ông”, hãy nghe ta nói kệ:
心                                                         Tâm tự bổn lai tâm
法                                                         Bổn tâm phi hữu pháp
心                                                         Hữu pháp hữu bổn tâm
                                                        Phi tâm phi bổn pháp
(Tâm tự xưa nay tâm
Bổn tâm chẳng có pháp
Có pháp có bổn tâm
Chẳng tâm chẳng bổn pháp).
Sau khi truyền pháp xong, Ngài tung mình lên hư không hiện 18 tướng biến hoá rồi về lại chỗ ngồi, kết–già mà tịch. Tôn giả Đề–đa–ca trà–tỳ, dựng tháp cúng dường.
Tổ Thứ 5
Tôn Giả ĐỀ ĐA CA

(Đầu thế kỷ II sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả tên Hương Chúng người nước Ma–già–đà. Nhân thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện chiếu sáng khắp nhà, sau đó, Ngài chào đời.
Lớn lên, Ngài theo tổ Ưu–ba–cúc–đa xuất gia học đạo. Thấy Ngài ứng đối lanh lẹ, trí tuệ minh đạt, Tổ hoan hỷ chấp nhận cho xuất gia làm đệ tử.
Sau khi được Tổ Ưu–ba–cúc–đa ấn chứng truyền y bát làm Tổ thứ 4, Ngài đến Trung Ấn giáo hoá 8.000 đại tiên, trong đó tiên

 

* Trang 31 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh