LOGO VNBET
Tổ Thứ 50
Đời Thứ 13 Tông Lâm Tế
Thiền sư ỨNG AM – ĐÀM HOA
應 庵 曇
(1103– 1163)
Sư họ Giang, sinh năm Quý Mùi (1103), niên hiệu Sùng Ninh thứ 2 đời vua Tống Hy Tông tại Ngạc Châu. Thuở nhỏ Sư kỳ đặc khác người. Năm 17 tuổi, Sư xuất gia tại chùa Đông Thiền. Ban đầu đến học thiền với thiền sư Toại tại Thủy Nam, Tùy Châu có chút pháp vị. Sau đến pháp hội thiền sư Viên Ngộ, được Viên Ngộ thầm khen. Về sau Viên Ngộ vào đất Thục, bảo Sư theo thọ giáo với thiền sư Thiệu Long ở Hổ Khưu. Sư theo hầu Hổ Khưu chưa được nửa năm thì mọi sự đều tỏ ngộ.
Sau Sư lần lượt giáo hóa tại các đạo tràng Liên Vân, Diệu Nghiêm, Quy Tông v.v..., nơi nào đồ chúng cũng theo học đông đảo.
Vào ngày 13 tháng 6 năm Quý Mùi (1163), niên hiệu Long Hưng năm đầu triều vua Hiếu Tông nhà Nam Tống, Sư an nhiên thị tịch. Đệ tử nối pháp là thiền sư Hàm Kiệt.
Tổ Thứ 51
Đời Thứ 14 Tông Lâm Tế
Thiền sư MẬT AM – HÀM KIỆT

(1110 – 1186)
 
Sư họ Trịnh, sinh năm Canh Dần (1110), niên hiệu Đại Quan thứ 4 đời vua Tống Huy Tông tại Phước Châu (nay thuộc Phước Kiến). Sư nối pháp thiền sư Đàm Hoa phái Lâm Tế Dương Kỳ. Sư trụ tại Điểu Cự am, sau trụ các chùa: Tương Sơn Hoa Tạng, Kính Sơn, Linh Ẩn, Thiên Đồng, A Dục Vương.
Vào năm Bính Ngọ (1186), niên hiệu Thuần Hy thứ 13 triều vua

* Trang 77 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh