LOGO VNBET
thiền sư, Phổ Ứng quốc sư. Tác phẩm để lại gồm: Huyễn Trụ Am thanh quy; Trung Phong quảng lục. Đệ tử nối pháp có ngài Thiên Nham–Nguyên Trường.
 
Tổ Thứ 57
Đời Thứ 20 Tông Lâm Tế
Thiền sư THIÊN NHAM – NGUYÊN TRƯỜNG

(1284 – 1357)
Sư họ Đổng, tự Vô Minh, hiệu Thiên Trường, sinh năm Giáp Thân (1284), niên hiệu Chí Nguyên thứ 20 triều vua Nguyên Thế Tổ tại xứ Tiêu Sơn (Triết Giang), Trung Quốc.
Sư xuất gia từ nhỏ và thọ Cụ túc giới vào năm 19 tuổi. Sau Sư theo học thiền với tổ Trung Phong–Minh Bổn, được ấn chứng kế thừa Tổ nghiệp, nối pháp đời 20 dòng Lâm Tế Dương Kỳ.
Năm Đinh Mão (1327), niên hiệu Thái Định thứ 3, Sư trụ tại chùa Thánh Thọ núi Phục Long ở Nghĩa Biểu, người về tham học rất đông.
Vào năm Đinh Dậu (1357), niên hiệu Chí Chính thứ 17 triều vua Nguyên Ninh Tông, Sư an nhiên thị tịch, thọ thế 74 tuổi, thụy là Phật Huệ Viên Giám thiền sư. Đệ tử nối pháp có thiền sư Thời Ủy.
Tổ Thứ 58
Đời Thứ 21 Tông Lâm Tế
Thiền sư VẠN PHONG – THỜI ỦY

(1303 – 1381)
Sư họ Kim, tự Vạn Phong, sinh năm Quý Mão (1303), niên hiệu Đại Đức thứ 7 triều vua Nguyên Thành Tông tại Lạc Thanh (nay là Triết Giang), Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở còn ấu thơ, đến năm 11 tuổi đọc kinh Pháp Hoa có chỗ tỉnh ngộ liền vào

* Trang 82 *
device

Hàng Châu thọ giới Cụ túc.
Sau đó, Sư đến yết kiến thiền sư Hổ Bào–Phổ Thành, Phổ Thành dạy Sư tham thoại đầu câu: “Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật”. Tham cứu một thời gian vẫn không liễu ngộ, Sư chán nản nên đến chùa Phật Chỉ núi Đạt Bồng, Minh Châu (nay là Ninh Ba, Triết Giang) tiếp tục nghiền ngẫm. Một hôm, nghe Tông luật sư cử công án “Quy Sơn đạp ngã tịnh bình”, Sư chợt đại ngộ. Sư liền đến núi Phục Long tìm thiền sư Thiên Nham–Nguyên Trường trình kiến giải. Tổ Nguyên Trường ấn chứng sở đắc cử làm Thủ tọa, về sau truyền trao y bát, kế thừa làm Tổ đời thứ 21 tông Lâm Tế.
Về sau, Sư đến núi Đặng Ủy, Tô Châu khai sơn chùa Thánh Ân, khai đàn thuyết giáo. Thiền lữ bốn phương vân tập theo Sư học đạo khiến cho chốn thiền lâm Thánh Ân hưng thịnh trên suốt 30 năm.
Sư có lập một bài kệ truyền pháp như sau:
宗                                          Tổ Đạo Giới Định Tông
通                                          Phương Quảng Chứng Viên Thông
行? 際                                        Hành Siêu Minh Thật Tế
空                                          Liễu Đạt Ngộ Chân Không
Vào năm Tân Dậu (1381), niên hiệu Hồng Võ thứ 13 đời vua Minh Thái Tổ, Sư thị tịch, thọ 79 tuổi. Những pháp ngữ của Sư được đệ tử là thiền sư Phổ Thọ biên tập thành Vạn Phong ngữ lục. Đệ tử nối pháp có thiền sư Phổ Trì.

* Trang 83 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh