LOGO VNBET
Tổ Thứ 59
Đời Thứ 22 Tông Lâm Tế
Thiền sư BẢO TẠNG – PHỔ TRÌ (1)

寶 藏 普 持 禪 師
(1310 – 1387)
Sư họ Vạn, tự Bảo Tạng, sinh năm Canh Tuất (1310), niên hiệu Chí Đại thứ 3 đời vua Nguyên Vũ Tông tại Đại Y sơn. Sư tham vấn thiền sư Thời Ủy đắc pháp với pháp danh Tổ Đức, hiệu Phổ Trì.
Năm Tân Dậu (1381), niên hiệu Hồng Võ thứ 13 đời vua Minh Thái Tổ, Tổ sư Vạn Phong–Thời Ủy viên tịch, Sư kế thừa trú trì chùa Thánh Ân và phát huy tông phong của Tổ nên thời nhân gọi Sư là “Thánh Trì Tổ”.
Vào năm Đinh Mão (1387), niên hiệu Hồng Võ thứ 19 đời vua Nguyên Thế Tổ, Sư thị tịch hưởng thọ 78 tuổi. Đệ tử nối pháp có ngài Huệ Nhạc.
 

(1) Theo Thích Song Tổ Ấn Tập của Ngài Tịnh Hạnh in tại Phan Thiết thì kể từ đời Ngài Bảo Tạng-Phổ Trì pháp danh được ghi theo bài kệ của Ngài Vạn Phong-Thời Ủy như sau: Đời 22: Tổ Đức-Bảo Tạng; Đời 23: Đạo Minh-Huệ Nhạc; Đời 24: Giới Hải-Vĩnh Từ; Đời 25: Định Bảo-Trí Tuyên; Đời 26: Tông Thiên-Bổn Thoại; Đời 27: Phương Văn-Minh Thông; Đời 28: Quảng Nham-Đức Bảo; Đời 29: Chứng Hữu-Chánh Truyền; Đời 30: Viên Ngộ-Mật Vân; Đời 31: Thông Thiên-Hoằng Giác; Đời 32: Hành Quả-Khoáng Viên; Đời 33: Siêu Bạch-Hoán Bích.
Theo như Ngài Tịnh Hạnh căn cứ vào bài kệ của tổ Vạn Phong-Thời Ủy mà ghi lại pháp danh của chư Tổ truyền thừa cũng không sai. Ở đây, chúng tôi căn cứ vào pháp quyển còn lại của các dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Liễu Quán v.v… và phần Chánh Truyền Nhất Chi của Ngài Khánh Anh dịch từ bản chép tay chữ Nho của tổ Pháp Chuyên-Diệu Nghiêm in trong Khánh Anh Văn Sao, phần “Trích Dịch” mà sao lại, chứ không ghi theo bản ngài Tịnh Hạnh.
 

* Trang 84 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh