LOGO VNBET
Di–già–ca làm thượng thủ, được Ngài nhắc lại túc duyên, tất cả chư tiên đều phát tâm xuất gia và chứng thánh quả.
Thấy cơ duyên hóa độ đã viên mãn, một hôm Ngài bảo Tôn giả Di–già–ca: “Xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng mật truyền cho Ca–diếp, cứ thế lần lượt truyền đến ta, nay ta giao phó cho ông, ông phải gắng giữ gìn”, nghe ta nói kệ:
心                                                         Thông đạt bổn pháp tâm     
法                                                         Vô pháp vô phi pháp
悟                                                         Ngộ liễu đồng vị ngộ
法                                                         Vô tâm diệc vô pháp
(Thông đạt pháp bổn tâm
Không pháp không phi pháp
Ngộ rồi đồng chưa ngộ
Không tâm cũng không pháp).
Nói kệ xong, Ngài nhập Hoả Quang tam–muội, hiện 18 thần biến rồi dùng lửa thiêu thân. Di–già–ca cùng 8.000 Tỳ–kheo thu xá–lợi, dựng tháp ở núi Ban–trà cúng dường.
 
Tổ Thứ 6
Tôn Giả DI GIÀ CA

(Đầu thế kỷ III sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả người Trung Ấn, không rõ họ gì. Ngài cùng chúng tiên thọ giáo xuất gia với tổ Đề–đa–ca. Sau đó, Ngài tu hành chứng thánh quả.
Sau khi đắc pháp, Ngài du hóa các nơi tùy căn cơ giáo hóa chúng sanh. Ngài đến Bắc Ấn gặp và giáo hóa Bà–tu–mật. Thấy cơ duyên hóa độ đã xong, Ngài truyền chánh pháp lại cho Tôn giả Bà–tu–mật và nói bài kệ phú pháp:
得                                                         Vô tâm vô khả đắc
法                                                         Thuyết đắc bất danh tâm
心                                                         Nhược liễu tâm phi tâm
法                                                         Thỉ giải tâm tâm pháp

* Trang 32 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh