LOGO VNBET
Tổ Thứ 60
Đời Thứ 23 Tông Lâm Tế
Thiền sư ĐÔNG MINH – HUỆ NHẠC

( ...? - 1441)

 
Sư họ Vương, tổ tiên vốn người Hồ Quảng, sau thân phụ Sư chuyển đến Đơn Dương và sinh Sư tại đây.
Năm 14 tuổi, Sư theo tổ Diệu Giác–Trạm Nhiên xuất gia. Về sau đến tham kiến tổ Bảo Tạng–Phổ Trì được chánh pháp rồi đến Chiêu Khánh thọ Cụ túc. Sau đó đến núi Cổ Đạo tại An Khê gặp Phong Loan–Tú Bạt kết làm bạn lữ và trụ tại đây 30 năm không hề xuống núi. Từ đó đạo phong Sư vang dội nên đồ chúng theo về tu học rất đông.
Năm Ất Mão (1435), niên hiệu Tuyên Đức thứ 10 triều vua Minh Tuyên Tông, Sư được sắc phong trú trì Đông Minh thiền tự.
Năm Tân Dậu (1441), niên hiệu Chánh Thống thứ 6 đời vua Minh Anh Tông, vào ngày 17 tháng 6, Sư tập chúng dạy bảo di huấn, đến ngày 29 vào giờ Thìn, Sư an nhiên thị tịch. Khi hỏa thiêu nhục thân Sư, thu được xá–lợi vô số lập tháp thờ tại Đông Minh. Đệ tử nối pháp có thiền sư Vĩnh Từ.
Tổ Thứ 61
Đời Thứ 24 Tông Lâm Tế
Thiền sư HẢI CHU – VĨNH TỪ


(1394 – 1461)
Sư họ Từ, sinh năm Giáp Tuất (1394), niên hiệu Hồng Võ thứ 27 đời vua Minh Thái Tổ tại Thành Đô (Tứ Xuyên), Trung Quốc.
Thuở nhỏ, Sư thấy vị Tăng nên phát tâm hoan hỷ. Một ngày, nghe nói đến chuyện sanh tử nên Sư phát tâm xuất gia. Sư đến chùa Cảnh Đức trên núi Đại Tùy huyện Bành, Thành Đô (nay là Tứ

* Trang 85 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh