LOGO VNBET
Xuyên) xuất gia với Hòa thượng Chiếu Nguyệt. Sau khi thiền sư Chiếu Nguyệt viên tịch, Sư vào núi Tây Sơn ẩn tu trong suốt 8 năm.
Về sau, Sư du phương hành cước đến tham học với Hòa thượng Thái Sơ và có chút sở ngộ, sau lại đến tham học với ngài Đông Phổ–Vô Tế nhưng vẫn không khế ngộ.
Niên hiệu tuyên Đức thứ 2, Đinh Mùi (1427), Sư đến Kim Lăng tham vấn với trưởng lão Tuyết Phong và được sung làm Thủ tọa. Sau lại đến Cổ Đạo sơn học với ngài Đông Minh–Huệ Nhạc và được ấn chứng. Tổ Huệ Nhạc muốn truyền trao y bát cho Sư nhưng Sư không nhận, từ tạ xuống núi.
Năm Đinh Tỵ (1437), niên hiệu Chính Thống thứ 2, theo lời thỉnh cầu của thái giám Viễn Thành pháp danh Trí Hải, Sư khai pháp tại chùa Dực Thiện ở Kim Lăng.
Vào ngày 18 tháng 6 năm Canh Thân (1440), niên hiệu Chính Hòa thứ 5 triều vua Minh Anh Tông, Tổ sư Huệ Nhạc di chúc cho Sư kế thừa và năm sau thì Sư thị tịch. Mãn hạn cư tang, vào ngày 23 tháng 8 năm Tân Mùi (1451), niên hiệu Cảnh Thái thứ 2, Thủ tọa Pháp Tiến thỉnh y bát đến Đông Sơn và Sư đốt hương trầm thọ lãnh, nối pháp đời thứ 24 dòng Lâm Tế.
Năm Tân Tỵ (1461), niên hiệu Thiên Thuận thứ 5 đời vua Minh Anh Tông, Sư thị tịch, thọ thế 68 tuổi. Đệ tử nối pháp có thiền sư Trí Tuyên.
Tổ Thứ 62
Đời Thứ 25 Tông Lâm Tế
Thiền sư BẢO PHONG – TRÍ TUYÊN

(...? – 1472)
Sư họ Phạm, tự Bảo Phong, người xứ Ngô Giang, Tô Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô), Trung Quốc.
Tuổi trẻ Sư không được học hành nên theo nghề thợ mộc. Nhân dịp thiền sư Vĩnh Từ trùng tu chùa Dực Thiện, Sư theo đến làm công. Trong lúc dựng tháp, Sư làm rơi búa trúng chân bị

* Trang 86 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh