LOGO VNBET
Vào năm Quý Dậu (1513), niên hiệu Chính Đức thứ 8 đời vua Minh Vũ Tông, Sư thị tịch, thọ thế 71 tuổi. Tác phẩm để lại có: Tuyết Đậu tụng cổ trực chú, Thiên Đồng tụng cổ trực chú. Đệ tử nối pháp có thiền sư Minh Thông.
Tổ Thứ 64
Đời Thứ 27 Tông Lâm Tế
Thiền sư TUYỆT HỌC – MINH THÔNG
絕 學 明 聰 禪 師
(1480 – 1543)
Sư họ Hề, tự Vô Văn hiệu Tuyệt Học, sinh năm Canh Tý (1480), niên hiệu Thành Hòa thứ 15 đời vua Minh Hiến Tông tại xứ Quang Trạch (tỉnh Phước Kiến), Trung Quốc.
Năm 17 tuổi, Sư thế phát xuất gia, đến năm 20 tuổi thọ giới Cụ túc. Sư chuyên tinh giới luật kiêm tu Chỉ quán, nghiên cứu sâu về Duy thức. Về sau, Sư sang nghiên cứu thiền học và tham vấn khắp nơi. Sư chuyên tham cứu 4 câu kệ của Phật Đại Thông Trí Thắng trong một thời gian dài. Một hôm, Sư nghe tiếng ngựa hý nên triệt ngộ bèn trình kệ với tổ Thiên Kỳ–Bổn Thụy, được Tổ hứa khả truyền trao y bát. Sư ra hoằng pháp tại chùa Long Tuyền, Tùy Châu (nay thuộc Hồ Bắc), đồ chúng bốn phương theo về tu học rất đông.
Năm Quý Mão (1543), niên hiệu Gia Tĩnh thứ 22 triều vua Minh Thế Tông, Sư thị tịch, thọ thế 64 tuổi. Đệ tử nối pháp có thiền sư Đức Bảo.

* Trang 88 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh