LOGO VNBET
Tổ Thứ 65
Đời Thứ 28 Tông Lâm Tế
Thiền sư TIẾU NHAM – ĐỨC BẢO


(1510 – 1581)
Sư sinh năm Canh Ngọ (1510), niên hiệu Chính Đức thứ 5 đời vua Minh Vũ Tông tại Kim Đài (nay thuộc Hà Bắc), Trung Quốc. Thân phụ họ Ngô, thân mẫu họ Đinh, Sư có hiệu là Tiếu Nham.
Một hôm nghe giảng Hoa Nghiêm Đại Sớ đến phẩm Thập Địa, bất giác thân tâm rúng động và Sư thốt lên: “Xưa nay tất cả đều trong mộng”, bèn quyết chí xuất gia.
Ban đầu, Sư đến chùa Quảng Huệ trong tỉnh xuất gia với Hòa thượng Đại Tịch–Năng Công và năm sau thọ giới Cụ túc.
Về sau, Sư đến tham học với thiền sư Tuyệt Học–Minh Thông và liễu ngộ. Sư bèn trình kệ:
母                                             Bổ lai chân phụ mẫu
離                                             Lịch kiếp bất tằng ly
力                                             Khởi tọa thừa tha lực
知                                             Hàn ôn diệc cộng tri
見                                             Tương phùng bất tương kiến
識                                             Tương kiến bất tương thức
在                                             Vi vấn kim hà tại
                                             Phân minh trình tợ sư
Tổ Minh Thông ấn chứng kế thừa Tổ nghiệp và phú chúc:
心                                             Nhữ tâm tứ ngã tâm
心                                             Ngã tâm bổ vô tâm
佛? 心                                           Vô tâm đồng Phật tâm
                                             Phật tâm phi ngã tâm
Ban đầu Sư về Kim Đài trụ tạ chùa Viên Thông, sau đó lần lượt trụ các chùa Lộc Uyển, Từ Quang, Thiện Quả v.v...

* Trang 89 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh