LOGO VNBET
(Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên
Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên
Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ
Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Truyền).
Khi tuổi về già, Sư lui về ở Thiệu Hưng, Bình Dương nên thời nhân cung kính gọi Sư là Sơn Ông Mộng Ẩn.
Vào ngày 27 tháng 6 năm Giáp Dần (1674), niên hiệu Khang Hy thứ 13 triều vua Thanh Thánh Tổ, Sư thị tịch, thọ thế 79 tuổi. Tác phẩm để lại có: Hoằng Giác Mân thiền sư ngữ lục, Tấu thọ lục, Bố Thủy đài văn tập, Bắc du tập. Đệ tử nối pháp có thiền sư Khoáng Viên–Bổn Quả.
Tổ Thứ 69
Đời Thứ 32 Tông Lâm Tế
Thiền sư KHOÁNG VIÊN – BỔN QUẢ

(….? – ….?)
Cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết được danh tánh và hành trạng của Tổ sư Khoáng Viên–Bổn Quả. Căn cứ vào bài kệ của tổ Vạn Phong–Thời Ủy thì Sư còn có pháp danh là Hành Quả. Sư nối pháp đời 32 tông Lâm Tế và trú trì Báo Tư Tân tự tại Giang Lăng, Quảng Châu, Trung Quốc.
Tổ Thứ 70
Đời Thứ 33 Tông Lâm Tế
Thiền sư SIÊU BẠCH – THỌ TÔNG
超 白 壽 宗 禪 師
(1648 – 1728)
Sư họ Tạ, pháp danh Siêu Bạch, hiệu Thọ Tông, còn có pháp

* Trang 93 *
device

danh là Nguyên Thiều–Hoán Bích, quê ở Trình Hương, Triều Châu, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi, tu ở chùa Báo Tư, thọ giáo với Hòa thượng Khoáng Viên–Bổn Quả.
Niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 đời Lê Huyền Tông (năm Ất Tỵ, đời chúa Nguyễn Phúc Tần 1665)(2), Sư đi theo tàu buôn sang An Nam, trú ở Quy Ninh (Bình Định), lập chùa Thập Tháp Di Đà mở trường truyền dạy. Sau, Sư ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung (thuộc huyện Phú Lộc), rồi lên Xuân Kinh (Huế) lập chùa Quốc Ân và lập tháp Phổ Đồng.
Sau Sư lại phụng mệnh chúa Anh Tông–Nguyễn Phúc Trăn (1687–1691) trở về Trung Quốc tìm mời các Danh tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí. Sư về Quảng Đông mời Hòa thượng Thạch Liêm và các Danh tăng khác, cùng thỉnh được nhiều kinh điển tượng khí đem về. Chúa Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chúa Nguyễn sắc ban Sư làm trú trì chùa Hà Trung.
Một hôm, Tổ lâm bệnh, họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và đọc kệ rằng:
影                                             Tịch tịch kính vô ảnh
容                                            Minh minh châu bấ dung
物                                             Đường đường vật phi vật
空                                             Liêu liêu không vật không.
Đọc xong, Sư ngồi yên lặng thị tịch. Hôm ấy là ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân (1728) niên hiệu Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, thọ 81 tuổi. Đệ tử và tể quan thọ giới đồng xây tháp ở bên đồi nhỏ xóm Thuận Hòa làng Dương Xuân Thượng, làm lễ nhập tháp để hương hỏa tôn thờ.
Hoàng đế Hiển Tông ban thụy hiệu Hạnh Đoan thiền sư và làm bài minh khắc vào bia tán thán đạo đức Sư như sau:
 

(2) Còn tài liệu khác ghi năm Đinh Tỵ (1677)
 

* Trang 94 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh