LOGO VNBET
若                                                              Ưu ưu bát–nhã
室                                                             Đường đường phạm thất
遊                                                             Thủy nguyện ưu du
慄                                                              Giới trì chiến lật.
堅                                                             Trạm tịch cô kiên
必                                                              Trác lập khả tất
空                                                              Quán thân bổn không
物                                                             Hoằng pháp lợi vật.
雲                                                             Biến phú từ vân
日                                                             Phổ chiếu tuệ nhật
之                                                             Chiêm chi nghiêm chi
屹                                                             Thái Sơn ngật ngật.
Sư là vị Tổ truyền phái Lâm Tế vào Trung Việt đầu tiên. Sư có những đệ tử xuất gia và cầu pháp như: Minh Vật–Nhất Tri; Minh Lượng–Thành Đẳng; Minh Dung–Pháp Thông; Minh Hải–Pháp Bảo v.v... đều là những bậc Danh tăng nổi tiếng thời bấy giờ. Trong đó, thiền sư Minh Hải–Pháp Bảo lập chùa Chúc Thánh tại Hội An, Quảng Nam và xuất kệ truyền thừa lập tông môn phái Lâm Tế Chúc Thánh.
 
Tổ Thứ 71
Đời Thứ 34 Tông Lâm Tế
Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh
Thiền sư MINH HẢI – ĐẮC TRÍ – PHÁP BẢO
明 海 得 智 法 寶 禪 師
(1670–1746)

* Trang 95 *
device


Long vị Tổ Sư MINH HẢI – ĐẮC TRÍ – PHÁP BẢO

* Trang 96 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh