LOGO VNBET
Tổ Thứ 9
Tôn Giả PHỤC ĐÀ MẬT ĐA

(Cuối thế kỷ IV sau Phật Niết-bàn)

 
Tôn giả họ Tỳ–xá–la ở nước Đề–già. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến 50 tuổi, Ngài chưa từng nói một lời, chưa từng đi một bước. Cha mẹ không rõ duyên do. Đến khi gặp tổ Phật–đà–nan–đề nhắc lại nhân duyên đời trước rằng: “Đứa bé này đời trước rất thông minh, ở trong Phật pháp do lòng đại bi muốn làm lợi ích lớn cho chúng sanh, cho nên thường nguyện: ‘Nếu tôi sanh chỗ nào không bị tình phụ tử ràng buộc, thì sẽ nương vào thiện duyên để được giải thoát’. Miệng nó không nói nghĩa là biểu thị đạo không tịch. Chân nó không đi là biểu thị pháp không đến đi”. Cha mẹ Ngài nghe lời giải thích của Tổ sạch hết nghi ngờ, vui vẻ cho theo Tổ xuất gia.
Sau khi đắc pháp, Ngài du hóa khắp nơi, sang Trung Ấn gặp Nan–sanh và giáo hóa cậu bé xuất gia thọ giới. Trong buổi lễ xuất gia thọ giới bỗng có ánh sáng mát chiếu khắp chỗ Nan–sanh ngồi. Cơ duyên hóa độ sắp viên mãn, Ngài gọi Nan–sanh lại dặn dò, đọc kệ phú chúc:
名                                                         Chân lý bổn vô danh
理                                                         Nhân danh hiển chân lý
法                                                         Thọ đắc chân thật pháp
                                                        Phi chân diệc phi ngụy
(Chân lý vốn không tên
Nhân tên bày chân lý
Nhận được pháp chân thật
Chẳng chân cũng chẳng ngụy)
Nói kệ xong, Ngài bèn vào chánh định hiện tướng Niết–bàn. Chư thiên trỗi nhạc cúng dường. Môn đồ thu xá–lợi dựng tháp ở chùa Na–lan–đà.

* Trang 35 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh